18 Март 2022 г.

Окръжна прокуратура – Габрово и Районна прокуратура – Габрово отчитат над 92 % осъдителни присъди и санкционни решения по внесени в съда дела

Сподели

       Прокуратурите от Габровски съдебен район отчетоха дейността си за 2021 година. На събранието, ръководено от окръжния прокурор Милчо Генжов, присъстваха прокурор Николай Любенов - завеждащ отдел „Съдебен“ при Върховна касационна прокуратура, г-жа Антоанета Чакърова – прокурор при Апелативна прокуратура – В. Търново, административните ръководители на Окръжен съд – Габрово и Административен съд - Габрово, ръководителите на местните структури на ДАНС, МВР, главният разследващ полицай, прокурорите и следователите от съдебния район.

      Анализирани бяха резултатите от дейността на функциониращите две прокуратури на територията на съдебния район: Окръжна прокуратура – Габрово и Районна прокуратура – Габрово с териториалните ѝ отделения Севлиево, Трявна и Дряново.

      Заместник -окръжният прокурор Шикова направи анализ на дейността по следствения надзор, като отчете, че през 2021 г. прокуратурите са наблюдавали общо 3028 досъдебни производства, от тях 68 % са били образувани през годината, което е положителен показател за срочността на разследването. Приключени са били 1314 досъдебни производства, всички в законовите срокове, при 1272 броя за предходния отчетен период. Положителна тенденция е увеличението с над 16 % на броя на бързите производства. Взаимодействието и екипната работа на наблюдаващите прокурори и разследващите органи запазва значителния висок дял на производствата, разследвани и решени до 8 месеца, което е 70 % от общия брой на прекратените и внесени в съда досъдебни производства.

       През 2021 г. на съд са били предадени 477 лица. Съдилищата в Габровски съдебен район са постановили общо 470 осъдителни и санкционни решения, спрямо 463 броя за 2020 г. Окръжният прокурор Генжов отчете високия относителния дял на влезлите в сила осъдителни и санкционни съдебни актове спрямо решените през 2021 г. дела, образувани по внесени прокурорски актове в съда, в размер на 92,34 %. Тези данни дават основание да се даде положителна оценка на прокурорската работа по наказателно – съдебния надзор.

     Прокурор Надежда Желева направи анализ на постановените оправдателни присъди и върнати от съда дела, които са незначителен дял от внесените дела и постановени съдебни актове. Всички те са били обект на анализ с цел избягване на пропуски. През отчетния период не са постановени оправдателни присъди по дела със значим обществен интерес.

    Районният прокурор Тихомир Петков отчете положителна тенденция за преодоляване високата натовареност на някои магистрати след проведения последен етап на преструктуриране на районните прокуратури, закриването на Районна прокуратура – Севлиево и разкриване на ново териториално отделение към прокуратурата в областния град, считано от  01.01.2021 г.

     Магистратите и разследващите органи поставиха проблемите при провежданите процесуално – следствени действия със задържани лица и гарантиране правата на страните поради липса на следствен арест на територията на областта, след закриване на ареста в гр. Габрово, но подчертаха, че решаването на този проблем не е от компетентността на Прокуратурата.

       Присъстващите  на събранието  прокурори от ВКП и ВТАП пожелаха на колегите си от ОП-Габрово потвърждаване на добрите резултати и през 2022 година.