Документи

УДОСТОВЕРЕНИЯ за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения

 

I. Във връзка с утвърдената със Заповед № РД-02-7 от 07.04.2016 г. на Главния прокурор на РБ Инструкция за деловодната дейност и документооборота на Прокуратурата на Република България, Ви уведомяваме, че удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения се издават от Районните прокуратури, Окръжните прокуратури и Национална следствена служба.

Удостоверения се издават след подаване на следните документи:

  1. заявление по образец (получава се на място), подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител;
  2. оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса по т. 65 от Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерство на правосъдието. Дължимата такса в размер на 2 /два/ лева се заплаща по следния начин:
  • по банковата сметка на Окръжна прокуратура Габрово:

                   Обединена българска банка

                   BIC UBBSBGSF

                   IBAN: BG87UBBS80023106041900

  • чрез ПОС терминално устройство – на пропуска на Окръжен следствен отдел при ОП Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. „Янтра“ № 6;
  1. лични документи на заявителя (или упълномощен негов представител) – за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението

 

За Окръжна прокуратура Габрово заявления за издаването на удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения се подават на адрес: гр. Габрово, ул. "Янтра" № 6 (сградата на Окръжен следствен отдел при Окръжна прокуратура Габрово)

 

II. Удостоверения за наличие/липса на данни за образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация /ППЗЗКИ/, се издават от Национална следствена служба след подаване на следните документи:

  1. заявление по образец (получава се на място), подадено в Национална следствена служба, лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител.
  2. оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса, предвидена в Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието. Дължимата такса по т.65 от Тарифа № 1 в размер на 2 (два) лева се заплаща по банковата сметка на Прокуратурата на Република България - ГП, както следва:

Българска народна банка

BIC BNBGBGSF

IBANBG46 BNBG9661 3100 1391 01

3.    личен документ на заявителя (или упълномощен негов представител) – за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.

 

Заявление за издаване на удостоверения по реда на чл. 147, ал. 1, т. 1, б. „г“ от ППЗЗКИ могат да се приемат и в Окръжен следствен отдел при ОП Габрово на адрес: гр. Габрово, ул. "Янтра" № 6.

Образец на заявление за наличие/липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения / 15.8 KB

Образец на заявление до НСЛС за наличие/липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения / 59.5 KB

==============================================================

Жалба

Гражданите могат да се обръщат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, като посочат датата и мястото на извършване на деянието, по възможност пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и техните адреси.

Жалбата се подава в писмена форма, адресирана до съответната прокуратура. Тя трябва да съдържа трите имена, ЕГН, постоянен адрес, адрес за призоваване, евентуално телефон за контакт на жалбоподателя и е задължително подписана от него. Когато се прави устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от органа, който го приема.
По жалбата се извършват проверки, които прокурорът възлага на полицията или други органи.

В деловодството на съответната прокуратура жалбоподателите получават информация за входящия номер под който е заведена тяхната жалба и за движението на преписката.

Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, отмяна на наложените ограничения за напускане на страната и др. също се получават в деловодството на съответната прокуратура.

Образец на жалба до Окръжна прокуратура Габрово / 30.5 KB