За граждани

Окръжна прокуратура Габрово

5300 Габрово, пл. "Възраждане" №1

тел.: 066/810 246

тел.: 066/803 156

факс: 066/804 737

e-mail: [email protected]

Районна прокуратура гр. Габрово

5300 гр. Габрово, пл. "Възраждане" 1 

Телефон: 066 / 803 148; 066 / 810 262, Факс: 066/810 266
E-mail: [email protected]

Териториално отделение гр. Севлиево

5400 гр. Севлиево, ул."Стефан Пешев" № 6

0675/3 01 66, Факс:0675/ 3 01 66

Териториално отделение гр. Трявна

5350 гр. Трявна, ул. Бачо Киро №1

Телефон: 0677/6-35-49, Факс: 0677/6-35-49

Териториално отделение гр. Дряново

5370 гр. Дряново, ул. Бачо Киро №21

Телефон: 0676/7-33-52, Факс: 0676/7-33-52

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Асоциацията за жените-адвокати е определена от Министерство на правосъдието за изпълнител на услуги по чл. 9 и чл. 11, ал. 3 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления, съгласно договор за обществена поръчка за срок от 24 месеца. Координатор на проекта за Апелативен район Велико Търново е Преслав Апостолов, а медиатор-специалист търговска медиация е Надя Банчева.  Асоциацията за жените-адвокати осъществява безплатни психологически консултации и помощ за пострадали от престъпления от общ характер, както и практически услуги по чл. 11, ал. 3 от ЗПФКПП, а именно – осигуряване на подслон или друго подходящо временно настаняване на жертвите на престъпления, за които е налице непосредствен риск от вторично и повторно виктимизиране, сплашване и отмъщение.

       За повече информация в канцеларията на Окръжна прокуратура - Габрово.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ПРИ ЗАКАНА С УБИЙСТВО И ПРИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ

 

1.       При осъществено домашно насилие, отправена закана за убийство, както и при нарушена заповед за защита от домашно насилие[1],  може да се обърнете към съответната районна прокуратура.

2.       При подаване на сигнал, пострадалите лица имат право на безплатна правна помощ от страна на дежурния прокурор, който разяснява и правата им при образуване на досъдебно производство.

3.       В случай на домашно насилие имате право да се обърнете към районния съд,  който е компетентен да наложи мярка за защита.

4.       В случай на опасност за живота или здравето, можете да подадете  и молба до органите на МВР

5.       При искане от Ваша страна в качеството Ви на пострадало лице от такъв тип престъпление, всеки лекар е длъжен да Ви издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие

  

При необходимост от оказване на медицинска помощ – тел. 112

За контакт с Дирекция“Социално подпомагане“:

За гр. Габрово – тел. 066/ 807247

За гр. Севлиево – тел. 0675/3-52-92

За гр. Трявна – тел. 0677/6-23-15

За гр. Дряново – 0676/7-32-03

 -----------------------------------------

[1] Домашно насилие е всеки акт на физическо, сексуално, психическо, емоционално или икономическо насилие, както и опитът за такова насилие, принудителното ограничаване на личния живот, личната свобода и личните права, извършени спрямо лица, които се намират в родствена връзка, които са или са били в семейна връзка или във фактическо съпружеско съжителство. За психическо и емоционално насилие върху дете се смята и всяко домашно насилие, извършено в негово присъствие.