Достъп до информация

Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се подават в деловодството на Окръжна прокуратура Габрово на адрес:

гр. Габрово, п. к. 5300, пл. “Възраждане” № 1, етаж IV тел: 066/810249 тел. деловодство: 02/921 6037 факс: 066/804737 e-mail: [email protected],

Вътрешни правила за реда за предоставяне на достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор в ГОП