Декларации по чл.35, ал.1, т.2, част II от ЗПКОНПИ