19 Август 2013 г.

До участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на услуги по обслужване от служба по трудова медицина за нуждите на Военно-апелативна прокуратура

Сподели

Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 21.08.2013 г. в 10:00 часа.

Уважаеми дами и господа,
 
Уведомяваме Ви, че отварянето на ценовите оферти на участниците в процедурата ще се извърши на 21.08.2013 г. в 10:00 часа, в сградата на Окръжна прокуратура-София, гр. София, ул. „Съборна“ № 7, Зала № 301, ет. 3.
Заседанието е публично и на него право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.
 
От Комисията, определена със Заповед № 205/07.08.2013 г . на Административния ръководител на Военно-апелативна прокуратура-военно-апелативен прокурор .