Кариери

Сподели

8 Октомври 2021 г.
Конкурс за заемане на вакантна длъжността „Съдебен секретар” в Районна прокуратура град Плевен.

ПРЕКРАТЯВАМ:

обявения със заповед № РД-03-102/07.10.2021г.  конкурс за заемане на вакантната длъжност „Съдебен секретар” в специализирана администрация, служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура  град  Плевен, поради заемане на длъжността от съдебен служител на трудов договор сключен с органите на съдебната власт при условията на чл. 343, ал. ІІ от ЗСВ.

Заповедта да се публикува в сайта на Районна прокуратура гр. Плевен, както и да се прекрати действието на обявата в сайта „Jobs.bg“

 

Обявяваме конкурс за заемане на вакантна длъжността „Съдебен секретар” в специализирана администрация, служба „Регистратура и деловодство“ в Районна прокуратура град Плевен.

Кратко описание на длъжността:

Изготвя писма, постановления, актове и други документи; прави архив на написаните документи и съхранява архивните файлове; при поискване от прокурора, възложил написването на документа, прави справки извлечения от базата данни; изготвя удостоверения, служебни бележи и други книжа;

при провеждане на срещи и заседания съставя протоколи, стенографира и записва точно изказванията на участниците; въвежда данни в УИС на ПРБ;

в изпълнение на възложените задачи пази и съхранява съдебната документация; при повреждане, загубване или изчезване на документи незабавно уведомява съдебния администратор; при изпълнение на възложените задачи, не се допуска закъснения или други отклонения.