Компетентност

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Компетентност по наказателните дела

В компетентността на Районна прокуратура гр. Плевен е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

1.     Престъпления против личността:

·        убийство по непредпазливост - чл. 122;

·        склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл. 127;

·        тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл. 128 - 129;

·        отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл. 142 а;

·        блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл. 149 - 159;

·        трафик на хора - чл. 159 а

2.     Престъпления против собствеността

·        кражба - чл. 194 и сл.;

·        грабеж - чл. 198;

·        измама - чл. 209 и сл.;

·        обсебване - чл. 206;

·        длъжностно присвояване - чл. 201 и сл.;

·        изнудване - чл. 213 и сл.;

3.     Престъпления против кредиторите - чл. 227 б - 227 е

4.     Престъпления в отделните стопански отрасли - чл. 228 - 240

·        бракониерство - чл. 237 и сл.;

5.     Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл. 269 и сл.

·        незаконно преминаване на държавна граница - чл. 279 и сл.

6.     Престъпления против правосъдието

·        лъжесвидетелстване - чл. 290;

·        набедяване - чл. 286;

7.     Документни престъпления - чл. 308 - 319

8.     Престъпления против реда и общественото спокойствие

·        хулиганство - чл. 325

·        самоуправство - чл. 323

9.     Общоопасни престъпления

·        палеж - чл. 330 и сл.

·        държане и търговия на огнестрелно оръжие - чл. 339

·        ПТП - чл. 343 и сл.

·        ПОМПС - чл. 346 и сл.

При осъществяване на дейността си Районна прокуратура разпорежда на РПУ извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурора се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство.

От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.157 ЗЗ.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.