Образци на формуляри

Образец на Жалба до РП-Добрич / 25.5 KB

Образец на Заявление за удостоверение от Районна прокуратура -Добрич за наличие или липса на неприключени досъдебни производства / 49.0 KB


Такси

1. Удостоверения и преписи

При издаване на удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер, се събират таксите, предвидени в т. 63 от Раздел „Д" на Тарифа №1.

При издаване на удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, свързани с възложените на основание чл. 145 от Закона за съдебната власт проверки или свързани с досъдебното производство, не се събират таксите по т. 63 от раздел „Д" на Тарифа №1.

Райнна прокуратура-Добрич

Общинска банка АД ФЦ Добрич

Банков код: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG50SOMB91303152640301

2. Набирателна сметка, по която се внасят паричните гаранции по досъдебни производства по описа на  РП-Добрич и ЗОП.

Райнна прокуратура-Добрич

Общинска банка АД ФЦ Добрич

Банков код: SOMBBGSF

Банкова сметка: BG68SOMB91303352640300