В деловодството на Районна прокуратура-Добрич можете:

1. Да подадете сигнал, жалба или заявление:

  • за извършено престъпление от общ характер;
  • за издаване на преписи от прокурорски актове;
  • срещу актове на прокурор;
  • за издаване на удостоверение от РП-Добрич за наличие или липса на неприключени досъдебни производства.

2. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства, но само, по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

Приемно време: Всеки работен ден 08:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа

Работно време с граждани: от 08:00 до 12:00 часа и от от 13:00 до 17:00 часа

Функции

В рамките на посоченото работно време деловодството на Районна прокуратура-Добрич осъществява контакти с гражданите, като представя на страните по преписките срещу лична карта и / или на упълномощени от тях лица следната информация:

  • Входящ №, под който е заведена тяхната жалба.
  • Информация за движението на преписката.
  • Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.
  • Издаването на  преписи от постановления РП-Добрич става, след заплащане на държавна такса по сметка на прокуратурата.
  • Издава  удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган.
  • В деловодството на РП-Добрич се приемат жалби за извършени престъпления от общ характер по смисъла на НК.

Дежурен прокурор

Всеки делничен ден, дежурен прокурор от Районна прокуратура-Добрич приема граждани, като изслушва техните жалби и сигнали за извършени престъпления от общ характер и насочва жалбоподателя към компетентния орган.

Жалбите на граждани могат да се подават и в съответните РПУ, като служителите в тях са длъжни да ги приемат. При евентуален отказ от органите на полицията да приемат депозираната от гражданите жалба, следва да се уведоми незабавно прокуратурата.

Гражданите могат да се обърнат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, които са възприели, като посочат датата и мястото на извършване на деянието. В съобщението трябва да има пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и по възможност да са посочени адреси за установяването им.

Жалбата трябва да е адресирана до компетентната прокуратура и да съдържа трите имена на тъжителя, ЕГН, адрес за призоваване и телефон за контакт.

Жалбата или сигнала до прокуратурата е в писмена форма и трябва да бъде задължително да е подписана. Когато се направи устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, задължително се съставя протокол, който се подписва от заявителя и органа, който го приема. По жалбата се извършват проверки които се възлагат от прокурора на полицията или други органи.

Прокурорът следи за спазване на законността. Така например пострадали могат да се обръщат към дежурен прокурор винаги, когато самоуправно са нарушени техни права. За да може да се вземат своевременни мерки за отстраняване на самоуправство, прокуратурата трябва да бъде сезирана в максимално кратки срокове.

Гражданите могат да сезират дежурния прокурор и по Закона за народното здраве. Това обикновено са случаите, в които лица, страдащи от психични заболявания, не желаят да се лекуват доброволно и създават опасност за себе си или за околните.

Посочените съобщения могат да се изпратят и по пощата с адресат съответната прокуратура.

Гражданите могат да се обръщат към дежурния прокурор при необходимост всеки делничен ден от 8.00-17.00 часа в сградата на прокуратурата на адрес - гр. Добрич, ул. „ д-р Константин Стоилов” № 7, ет. 7.