27 Февруари 2018 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2017г.

Сподели

Общият брой на наблюдаваните през отчетния период преписки в РП Чирпан е 431 ( 558 за предходния отчетен период ). През настоящия отчетен период се отчита известно намаление на общия брой наблюдавани от прокурорите при РП Чирпан преписки спрямо предходната 2016 година.

Намален  е и броят на решените преписки през отчетната 2017г. ( 410 ) спрямо предходните отчетни периоди - 541 през 2016 г., 568 през 2015г.