14 Февруари 2017 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2016г.

Сподели

Общият брой на наблюдаваните през отчетния период преписки в РП Чирпан е 558 ( 594 за предходния отчетен период ). През настоящия отчетен период се отчита известно намаление на общия брой наблюдавани от прокурорите при РП Чирпан преписки спрямо предходната 2015 година. Намален е и броят на решените преписки през отчетната 2016г. ( 541 ) спрямо предходния отчетен период 568 през 2015 г.,а спрямо 2014г., е увеличен, когато са били решени 518 преписки.

През отчетния период РП Чирпан е наблюдавала разследването по общо 640 досъдебни производства. Налице е намаление със 77 броя досъдебни производства спрямо предходната година, което в процентно изражение представлява намаление с 10,74%. Спрямо 2014г. е налице намаление с 13,04%.

Новообразувани са общо 415 досъдебни производства, които се разпределят, както следва – 8 незабавни производства, 57 бързи производства и 350 досъдебни производства по общия ред. В процентно отношение броят на незабавните производства спрямо всички образувани досъдебни производства е 1,93%, а броят на образуваните бързи производства представлява 13,73 % от всички образувани производства.

Налице е известно увеличение на броя на образуваните досъдебни производства през настоящия отчетен период в сравнение с предходните два отчетни периода. През 2015г. са образувани 391 досъдебни производства, а през 2014г. – 401 досъдебни производства. В процентно отношение е налице увеличение с 6,14% спрямо 2015г. и  с 3,49% спрямо 2014г.

Започнатитe през годината осем незабавни производства представляват 1,93% от всички образувани производства ( за сравнение през предходния отчетен период са били започнати 3 незабавни производства, което е представлявало в процентно отношение 0,77% от всички образувани производства).

През отчетния период са започнати общо 57 бързи производства. През 2015г. са били започнати 36 бързи производства, а през 2014г. – 27 броя.

През отчетния период по общия ред са разследвани общо 516 досъдебни производства, което представлява 92,14% от всички досъдебни производства – 560 (в тази цифра не влизат прекратените по давност през годината производства). От следовател са разследвани общо 23 производства, от разследващ полицай – 493 производства. В процентно отношение броят на наблюдаваните от РП Чирпан досъдебни производства, разследвани от следовател спрямо всички досъдебни производства по общия ред е 4,46%, а 95,54% са досъдебни производства, разследването по които се извършва от разследващ полицай. РП Чирпан през отчетния период няма досъдебни производства, разследвани от прокурор, както и такива – разследвани в екип.

Всички приключени през 2016г. общо 403 досъдебни производства, разследвани по общия ред са в законов срок ( като в това число влизат и тези с удължен от по-горестоящата прокуратура законов срок ). Липсват приключени извън срока производства. От това може да се направи извод, че липсата на приключени извън срока производства за четвърта поредна година, може да бъде отчетена като постигнат и затвърден положителен резултат. Преодоляна е негативната тенденция съществувала в предходни отчетни периоди за допускане на просрочие при приключването на делата.

Към края на отчетния период са останали неприключени 95 производства ( 7 досъдебни производства, разследвани от следовател и 88 досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай ), които производства представляват 18,41 % от общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред. Всички неприключени 95 производства са в законовия срок (в това число и такива с удължен срок ).

През 2016г. в района на РУ Чирпан са регистрирани общо 472 престъпления, като за сравнение регистрираните през 2015г. са 448, през 2014г. са 429. В процентно съотношение регистрираните престъпления са с 5,36% повече в сравнение с 2015г. и с 10,02% повече от 2014г. От цитираното може да се направи извод, че регистрираната престъпност в района на РП Чирпан през последните няколко отчетни периода се запазва в приблизително едни и същи ниски в сравнение с предходни отчетни периоди нива.

От регистрираните през отчетния период общо 472 престъпления, разкрити са 284, което представлява 60,17% от общо регистрираните. За сравнение през предходната 2015г. са били разкрити 43,08%, а за 2014г. са били разкрити 47,55 % от регистрираните престъпления.

През 2016г. от РС – Чирпан са постановени 192 влезли в законна сила осъдителни и санкционни решения по отношение на общо 224 лица, в това число и по дела, внесени през предходни години.

През отчетния период РП Чирпан не е наблюдавала наказателни производства, представляващи значим обществен интерес.

През 2016г. прокурорите при РП Чирпан са изготвили и внесли в РС Чирпан 5 искания по чл. 64 от НПК за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Всички изготвени и внесени в съда искания са уважени. За сравнение през 2015г. са изготвени 2 искания, а през 2014 г. от страна на РП Чирпан са изготвени по 8 искания за вземане на тази най-тежка мярка за неотклонение.

През отчетния период са приключени от разследващите органи общо 444 производства, което в процентно отношение представлява 79,29% от общо наблюдаваните 560 производства. Неприключени от разследващ орган са останали 98 производства, които представляват 17,50% от общо наблюдаваните.

От общо наблюдаваните през годината 640 производства през отчетния период са решени с прокурорски акт 535, което представлява 83,59%. За сравнение през 2015г. са били решени 589 производства, което е представлявало 82,15 % от общо наблюдаваните производства, а през 2014г. са били решени с прокурорски акт 631 досъдебни производства, което е представлявало 85,73% от общо наблюдаваните през годината производства. Към 31.12.2016 г. общо 7 броя от приключените досъдебни производства не са били решени с прокурорски акт.

През отчетната 2016 година РП Чирпан е внесла за разглеждане в РС Чирпан общо 202 прокурорски актове, които се разпределят, както следва:

- Обвинителни актове – 72 или 35,64% от внесените прокурорски актове;

- Предложения за решаване на делото със споразумение на основание чл. 381 от НПК – 102 или 50,50% от внесените прокурорски актове;

- Предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – 28 или 13,86% от внесените прокурорски актове.

Съпоставката на данните за внесените в РС Чирпан прокурорски актове спрямо предходни периоди – 2015г. и 2014г. сочи за увеличение на абсолютния брой на внесените в РС Чирпан дела . През 2015г. РП Чирпан е внесла 171 прокурорски актове, а през 2014г. РП Чирпан е внесла в РС Чирпан - 172 акта.

В процентно изражение увеличението е 18,13% спрямо внесените актове за 2015г. и 17,44% спрямо внесените актове за 2014г.

През отчетната 2016г. РП Чирпан е наблюдавала 16 производства, образувани срещу непълнолетни лица. От общо наблюдаваните производства същите представляват 2,50 %. Приключени са 12 производства, което представлява 75,00% от всички наблюдавани производства от тази категория. Решени с прокурорски акт са 10 производства от тази категория.

През 2016г. РП Чирпан е наблюдавала 8 производства, образувани за корупционни престъпления, отговарящи на критериите заложени в Единен каталог на корупционните престъпления. Цитираните 8 производства са водени за извършени престъпления, както следва: по чл. 311 ал. 1 от НК – 3 производства (от категорията - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив), по чл. 201 от НК – 4 производства (от категорията – злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив) и 1 производство по чл. 294 ал. 4 от НК (от категорията - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив). Същите представляват 1,25% от общо наблюдаваните през годината производства. От наблюдаваните производства от тази категория, пет са новообразувани, същите представляват 1,20% от новообразуваните през същата година производства.

През 2016г. РП Чирпан е наблюдавала 32 производства от горепосочената категория касаещи престъпления по глава VІ , раздел ІІ  - престъпления в отделни стопански отрасли. Цитираните 32 производства са образувани за извършени престъпления по чл. 234 от НК, а именно продажба или държане на акцизни стоки без бандерол когато такъв се изисква по закон. Същите представляват 5,00% от общо наблюдаваните през годината производства и 6,27% от новообразуваните през същата година производства. Към края на годината с приключено разследване са 27 производства , а решени с  прокурорски акт общо 26 производства, като внесени в съда са 6 от тях. Осъдени с влязла в сила присъда са  6 лица. Осъдените 6 лица представляват 2,68% от общо осъдените през годината лица (224).

През 2016г. РП Чирпан е наблюдавала 12 производства от горепосочената категория касаещи престъпления по глава ІХ  - документни престъпления (с изключение на цитираните по-горе  3 производства по престъпление по чл. 311 ал. 1 от НК, отговарящи на критериите заложени в Единен каталог на корупционните престъпления). Наблюдаваните 12 производства са за извършени престъпления, както следва: 10 производства са образувани за извършени престъпления по чл. 316 от НК,  1 производство по чл. 308 ал. 1 от НК и 1 производство по чл. 308 ал. 2 от НК. Същите представляват 1,88% от общо наблюдаваните през годината производства и 2,89% от новообразуваните през същата година производства. Към края на годината 7 производства са приключени с прокурорски акт, като 5 от тях са внесени в съда. Внесените с прокурорски акт в съда 5 производства представляват 0,85% от общо решените дела. Осъдени са 4 лица, като по отношение същите присъдата е влязла в сила през 2016г. Осъдените 4 лица представляват 1,79% от общо осъдените през годината лица (224).

Наблюдавани са 15 производства, касаещи престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори – 14 производства, образувани  по чл. 354а ал. 3 от НК, 1 производство, образувано по чл. 354в ал. 1 от НК. Същите представляват 2,34% от общо наблюдаваните през годината производства и 2,89% от новообразуваните през същата година производства. За сравнение следва да се посочи, че през предходната 2015г. са наблюдавани  10 производства от тази категория ( през 2014г. – 17 производства), от което може да се направи извода, че относителния дял на тези престъпления през настоящия отчетен период е увеличен спрямо този през предходния отчетен период. Към края на годината с приключено разследване са 15 производства, а решени с прокурорски акт са 14  производства, като 3 от тях са внесени в съда. Приключените с прокурорски акт 14 производства представляват 2,62% от общо решените дела. Осъдени са 3 лица, същите с влязла в сила присъда.

През отчетния период осъдените и санкционирани лица са общо 224 ( в това число и такива с невлязла в сила присъда ).

В сравнение с 2015г., когато общо осъдените лица са били 195 е налице увеличение с 14,87%, а в сравнение с 2014г., когато осъдените лица са били общо 216 е налице увеличение с 3,70%.

През отчетната 2016г. с прокурорски актове са били предадени на съд общо 226 лица.

През 2016г. на Районна прокуратура Чирпан от съда са били върнати общо 5 производства. Върнатите производства са по образувани в съда дела по внесени обвинителни актове.

Процентът на върнатите общо 5 производства спрямо внесените през отчетния период общо 207 акта е 2,42. Към настоящият момент  върнатите дела са внесени отново, като в края на периода по три от тях е постановен съдебен акт.

 За сравнение върнатите през 2015г. от съда дела са 2 броя, като същите са представлявали 1,16% от общо внесените в РС Чирпан прокурорски актове. Върнатите през 2014г.  7 дела са представлявали 3,95% от общо внесените през 2013 г. прокурорски актове.

Цитираните по-горе 5 съдебни производства, образувани по внесени обвинителни актове са върнати, както следва: три  на основание чл. 249 от НПК, две на основание чл. 288 от НПК.

През отчетната 2016г. липсват влезли в сила оправдателни присъди.  През предходната 2015 г. също липсват оправдателни присъди.

През отчетния период в РП Чирпан са получени за изпълнение общо 122 влезли в сила съдебни акта ( присъди и споразумения ), спрямо 107 - за 2015г. и 127 - за 2014г. В процентно отношение налице е увеличение спрямо получените за изпълнение през 2015г. с 14,02%, спрямо 2014г. е налице намаление с 4,10 %.

Към края на отчетния период по две присъди получени за изпълнение по делегация са незадържани в срок по-дълъг от един месец 2 лица с наложено наказание „лишаване от свобода“. По същите през отчетния период има изготвени ЕЗА.

През отчетния период РП Чирпан е работила по 35 преписки за прилагане на мерки за задължително настаняване и лечение по реда на чл. 155 – 165 от Закона за здравето, в това число влизат и 6 преписки останали неразгледани от предходен период. През отчетния период са прекратени общо 21 броя преписки, 1 преписка е изпратена по компетентност,  а 3 преписки са в РП Чирпан в края на отчетния период. Внесени са общо 8 искания за приложение на медицински мерки в РС Чирпан. От съда са разгледани 10 искания. През отчетния период 7 искания са уважени, по 3 искания - производството е прекратено.

За отчетния период в РП Чирпан са образувани 13 преписки по надзора за законност, като за 2015г. са получени и образувани 10 преписки.

През 2016г. са извършвани 14 проверки по реда на чл. 145 ал. 1 т. 1-3 от ЗСВ, като този брой за 2015г. е 7 броя. Извършените проверки са в законоустановения срок. От страна на РП Чирпан са изготвени 3 предложения по реда чл. 145 ал. 1 т. 6 от ЗСВ.

През 2016. общият обем на прокурорската дейност на прокурорите при РП Чирпан е 4 920 или средно 1230 на прокурор (съобразно обстоятелството, че средно-списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния период е 4). За сравнение през 2015г. обемът на прокурорската дейност е 3 778 или 994,5 средно на прокурор (средно-списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния период е 4), е през 2014г. обемът на прокурорската дейност е 3 572 или 893 средно на прокурор (средно-списъчния брой на реално работилите прокурори през отчетния период е 4).

Съобразно Правилата за измерване на натовареността, приети от ВСС с решение по Протокол № 60 от 11.12.2014г., общата натовареност за РП гр.Чирпан за 2016г. е 2728,6 точки /3816 акта/. Съответно средната натовареност на един реално работил през периода прокурор от структурата за 2016г. е 682,15 точки /954 акта/, т.е. средно по 2,71 точки /3,79 акта/ на прокурор за 1 работен ден  по календар и средно по 3,15 точки /4,40 акта/ на прокурор за 1 действително отработен ден. През 2016г.  по решените дела с окончателен прокурорски акт, отличаващи се с тежест над обичайната, по определените в Правилата показатели, наблюдаващите прокурори при РП Чирпан са попълнили 13 формуляра от тази категория.

 

Приоритети на РП Чирпан в работата й през 2017г.

Основни приоритети в работата на РП Чирпан за 2017г. следва да са:

-  запазване на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди;

- запазването на постигнатите добри резултати във връзка със срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от прокурор;

- запазване на намаления абсолютен брой неприключени производства в края на отчетния период;

- запазването на относителния дял на бързите производства;

- увеличаване на относителния дял на незабавните производства;

     - предприемане на необходимите действия за решаване на сградния проблем на прокуратурата, чрез извършване на ремонтните дейности необходими с цел възстановяване и подобряване на експлоатационното състояние на предоставената с Решение на Министерски съвет на Република България № 960/14.11.2016г. за нуждите на РП Чирпан сграда, с оглед привеждането на имота за ползване от прокурорите и служителите на РП Чирпан още през 2017г.