17 Февруари 2016 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2015г.

Сподели

Общият брой на наблюдаваните през отчетния период преписки в РП Чирпан е 594 ( 539 за предходния отчетен период ). През настоящия отчетен период се отчита известно увеличение на общия брой наблюдавани от прокурорите при РП Чирпан преписки спрямо предходната 2014 година. Увеличен е и броят на решените преписки през отчетната 2015г. ( 568 ) спрямо предходния отчетен период 518 през 2014 г., както и спрямо 2013г., когато са били решени 526 преписки.

През отчетния период РП Чирпан е наблюдавала разследването по общо 717 досъдебни производства. Налице е намаление с 19 броя досъдебни производства спрямо предходната година, което в процентно изражение представлява намаление с 2,58%. Спрямо 2013г. е налице намаление с 12,13%.

Новообразувани са общо 391 досъдебни производства, които се разпределят, както следва – 3 незабавни производства, 36 бързи производства и 352 досъдебни производства по общия ред. В процентно отношение броят на незабавните производства спрямо всички образувани досъдебни производства е 0,77%, а броят на образуваните бързи производства представлява 9,21 % от всички образувани производства.

Започнатитe през годината три незабавни производства представляват 0,77% от всички образувани производства ( за сравнение през предходния отчетен период са били започнати 2 незабавни производства, което е представлявало в процентно отношение 0,50% от всички образувани производства).

През отчетния период са започнати общо 36 бързи производства. През 2014г. са били започнати 27 бързи производства, а през 2013г. – 35 броя.

През отчетния период по общия ред са разследвани общо 474 досъдебни производства, което представлява 93,86% от всички досъдебни производства – 505 (в тази цифра не влизат прекратените по давност през годината производства). От следовател са разследвани общо 36 производства, от разследващ полицай – 438 производства. В процентно отношение броят на наблюдаваните от РП Чирпан досъдебни производства, разследвани от следовател спрямо всички досъдебни производства по общия ред е 7,59%, а 92,41% са досъдебни производства, разследването по които се извършва от разследващ полицай. РП Чирпан през отчетния период няма досъдебни производства, разследвани от прокурор, както и такива – разследвани в екип.

Всички приключени през 2015г. общо 333 досъдебни производства, разследвани по общия ред са в законов срок ( като в това число влизат и тези с удължен от по-горестоящата прокуратура законов срок ). Липсват приключени извън срока производства. От това може да се направи извод, че липсата на приключени извън срока производства за трета поредна година, може да бъде отчетена като постигнат и затвърден положителен резултат. Преодоляна е негативната тенденция съществувала в предходни отчетни периоди за допускане на просрочие при приключването на делата. Към края на отчетния период са останали неприключени 118 производства ( 8 досъдебни производства, разследвани от следовател и 110 досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай ), които производства представляват 24,90 % от общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред.Всички неприключени 118 производства са в законовия срок ( в това число и такива с удължен срок ).

През 2015г. в района на РУ Чирпан са регистрирани общо 448 престъпления, като за сравнение регистрираните през 2014г. са 429, през 2013г. са 470. В процентно съотношение регистрираните престъпления са с 4,43% повече в сравнение с 2014г. и с 4,68% по-малко от 2013г. От цитираното може да се направи извод, че регистрираната престъпност в района на РП Чирпан през последните няколко отчетни периода се запазва в приблизително едни и същи ниски в сравнение с предходни отчетни периоди нива.

От регистрираните през отчетния период общо 448 престъпления, разкрити са 193, което представлява 43,08% от общо регистрираните. За сравнение през предходната 2014г. са били разкрити 47,55%, а за 2013г. са били разкрити 46,17 % от регистрираните престъпления.

През 2015г. от РС – Чирпан са постановени 163 влезли в законна сила осъдителни и санкционни решения по отношение на общо 193 лица, в това число и по дела, внесени през предходни години.

През отчетния период РП Чирпан не е наблюдавала наказателни производства, представляващи значим обществен интерес.

През 2015г. прокурорите при РП Чирпан са изготвили и внесли в РС Чирпан 2 искания по чл. 64 от НПК за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Всички изготвени и внесени в съда искания са уважени. За сравнение през 2014г. и 2013г. от страна на РП Чирпан са изготвени по 8 искания за вземане на тази най-тежка мярка за неотклонение.

През отчетния период са приключени от разследващите органи общо 363 производства, което в процентно отношение представлява 71,88% от общо наблюдаваните 505 производства. Неприключени от разследващ орган са останали 118 производства, които представляват 23,37% от общо наблюдаваните.

От общо наблюдаваните през годината 717 производства през отчетния период са решени с прокурорски акт 589, което представлява 82,15%. За сравнение през 2014г. са били решени 631 производства, което е представлявало 85,73 % от общо наблюдаваните производства, а през 2013г. са били решени с прокурорски акт 731 досъдебни производства, което е представлявало 89,58% от общо наблюдаваните през годината производства.

През отчетната 2015 година РП Чирпан е внесла за разглеждане в РС Чирпан общо 171 прокурорски актове, които се разпределят, както следва:

- Обвинителни актове – 64 или 37,43% от внесените прокурорски актове;

- Предложения за решаване на делото със споразумение на основание чл. 381 от НПК – 82 или 47,95% от внесените прокурорски актове;

- Предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – 25 или 14,62% от внесените прокурорски актове.

Съпоставката на данните за внесените в РС Чирпан прокурорски актове спрямо предходни периоди – 2014г. и 2013г. сочи за запазване на абсолютния брой на внесените в РС Чирпан дела спрямо предходния отчетен период. През 2014г. РП Чирпан е внесла 172 прокурорски актове, а през 2013г. РП Чирпан е внесла в РС Чирпан - 230 акта.

В процентно изражение намалението е 0,58% спрямо внесените актове за 2014г. и 25,62% спрямо внесените актове за 2013г.

През отчетната 2015г. РП Чирпан е наблюдавала 10 производства, образувани срещу непълнолетни лица. От общо наблюдаваните производства същите представляват 1,39 %. Приключени са 7 производства, което представлява 70,00% от всички наблюдавани производства от тази категория. В РС Чирпан са внесени с прокурорски акт 4 производства, което представлява 57,14% от приключените производства. Същите представляват 2,35% от всички внесени с прокурорски акт в съда производства.

През 2015г. РП Чирпан е наблюдавала 5 производства, образувани за корупционни престъпления, отговарящи на критериите заложени в Единен каталог на корупционните престъпления. Цитираните 5 производства са водени за извършени престъпления, както следва: по чл. 311 ал. 1 от НК – 2 производства (от категорията - престъпления на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив), по чл. 201 от НК – 3 производства (от категорията – злоупотреба със служебно положение на длъжностни лица с вероятен корупционен мотив). Същите представляват 0,70% от общо наблюдаваните през годината производства.

През 2015г. РП Чирпан е наблюдавала 24 производства, касаещи престъпления по глава VІ , раздел ІІ  - престъпление в отделни стопански отрасли. Цитираните 24 производства са образувани за извършени престъпления по чл. 234 от НК. За сравнение следва да се посочи, че през предходната 2014г. са наблюдавани 20 производства от тази категория (2013г.–28 производства ). Към края на годината са приключени с прокурорски акт общо 20 производства, като са внесени в съда 10 от тях. Приключените с прокурорски акт 20 производства представляват 3,40% от общо решените дела. Осъдени са 10 лица и по отношение на 10 лица присъдата е влязла в сила през 2015г. Осъдените 10 лица представляват 5,13% от общо осъдените през годината лица (195). Във всички случаи предмета на престъплението е отнеман в полза на държавата.

През 2015г. РП Чирпан е наблюдавала 3 производства, касаещи престъпления по глава ІХ  - документни престъпления (с изключение на цитираните по-горе 2 производства по престъпление по чл. 311 ал. 1 от НК, отговарящи на критериите заложени в Единен каталог на корупционните престъпления). Наблюдаваните 3 производства са за извършени престъпления, както следва: 2 производства са образувани за извършени престъпления по чл. 316 от НК и 1 производство по чл. 308 ал. 2 от НК. Същите представляват 0,42% от общо наблюдаваните през годината производства и 0,51% от новообразуваните през същата година производства. Към края на годината 3 производства са приключени с прокурорски акт, като 2 от тях са внесени в съда. Внесените с прокурорски акт в съда 2 производства представляват 0,34% от общо решените дела. Осъдени са 2 лица, като по отношение същите присъдата е влязла в сила през 2015г. Осъдените 2 лица представляват 1,03% от общо осъдените през годината лица (195).

Наблюдавани са 10 производства, касаещи престъпления, свързани с наркотични вещества и прекурсори – 6 производства, образувани  по чл. 354а ал. 3 от НК, 4 производства, образувани по чл. 354в ал. 1 от НК. Същите представляват 1,39% от общо наблюдаваните през годината производства и 0,77% от новообразуваните през същата година производства, тъй като 3 от цитираните производства са образувани през настоящия отчетен период,  а 7 са останали нерешени от предишен отчетен период. Приключени с прокурорски акт са 7 производства, като 3 от тях са внесени в съда, същите  представляват 0,50% от общо решените дела. Осъдени са 3 лица, които са  с влязла в сила присъда.

През отчетния период осъдените и санкционирани лица са общо 195 ( в това число и такива с невлязла в сила присъда ). По отношение на 193 лица съдебният акт е влязъл в сила през 2015г. ( в това число влизат и лица, които са осъдени през 2014г., но съдебният акт е влязъл в сила през настоящия отчетен период ).

В сравнение с 2014г., когато общо осъдените лица са били 216 е налице намаление с 9,72%, а в сравнение с 2013г., когато осъдените лица са били общо 277 е налице намаление с 29,60%.

През отчетната 2015г. с прокурорски актове са били предадени на съд общо 209 лица.

През отчетния период от РС Чирпан на Районна прокуратура Чирпан са били върнати общо 2 съдебни производства по дела внесени през настоящия отчетен период. Конкретизирано по прокурорски актове върнатите производства представляват: 2 обвинителни акта. Върнати са  както следва: едно на основание чл. 249 от НПК, едно на основание чл. 288 от НПК.

Върнатите 2 производства, представляват 1,16 % от общо внесените в РС Чирпан през годината прокурорски актове.

Към края на отчетния период върнатите дела са внесени отново, като по едното е постановен съдебен акт.

За сравнение върнатите през 2014г. от съда дела са 7 броя, като същите са представлявали 3,95% от общо внесените в РС Чирпан прокурорски актове. Върнатите през 2013г.  3 дела са представлявали 1,29% от общо внесените през 2013 г. прокурорски актове.

През отчетната 2015г. липсват влезли в сила оправдателни присъди.  През предходната 2014 г. също липсват оправдателни присъди.

През отчетния период в РП Чирпан са получени за изпълнение общо 107 влезли в сила съдебни акта ( присъди и споразумения ), спрямо 127 - за 2014г. и 163 - за 2013г. В процентно отношение налице е намаление спрямо получените за изпълнение през 2014г. с 15,75%, спрямо 2013г. също е налице намаление с 34,36 %.

Като основни приоритети в работата на РП Чирпан през 2015г. в предходния отчетен доклад бяха отчетени:

- запазването на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди

- постигнатите добри резултати във връзка със срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от прокурор

- запазване на намаления абсолютен брой неприключени производства в края на отчетния период

- запазването на относителния дял на бързите производства

- увеличаване на относителния дял на незабавните производства.

През отчетната 2015г. може да се счита, че са изпълнени посочените по- горе приоритети, с изключение на последния от тях, касаещ относителния дял на незабавните производства. През 2015г. броят на незабавните производства не се е увеличил значително. РП Чирпан е наблюдавала само три такива ( през 2014 г. – две ).  Очевидно е, че предприетите от страна на РП Чирпан мерки не са довели до съществен резултат по отношение на незабавните производства. Необходимите за изпълнението на този приоритет мерки следва да залегнат и в плана на РП Чирпан за 2016г. Нужни са обаче активни действия от страна на прокуратурата с оглед да бъде използван ефективно увеличения потенциал на дознателския апарат за цялостното преодоляване на проблема, съществувал и в предходни години.

Значително е подобрението при върнатите от съда дела. От седем през 2014 г. на две през отчетната 2015 г. Очевидно е, че взетите през годината мерки в тази връзка с цел да се постигне минимизиране на допуснатите типови грешки при разследването и при изготвянето на прокурорските актове, внесени в съда са довели до постигането на съществен положителен резултат.

 

Приоритети на РП Чирпан в работата й през 2016г.

 

Основни приоритети в работата на РП Чирпан за 2016г. следва да са:

-  запазване на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди;

- запазването на постигнатите добри резултати във връзка със срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от прокурор;

- запазване на намаления абсолютен брой неприключени производства в края на отчетния период;

- запазването на относителния дял на бързите производства;

- увеличаване на относителния дял на незабавните производства;

- предприемане на необходимите действия за ангажиране на други държавни органи, оправомощени с функции за решаване на сградния проблем на прокуратурата.