27 Октомври 2014 г.

Резюме на отчетен доклад за дейността на Районна прокуратура гр. Чирпан през 2013г.

Сподели

При съпоставката по основните показатели в дейността на РП Чирпан през 2013г. може да се изведе тенденция за запазване и доразвиване на постигнатите добри резултати през предходната 2012г. в работата на прокурорите в РП Чирпан при решаване на наблюдаваните от тях досъдебни производства и осъществяването на по-добър надзор и ръководство върху разследващите органи, провеждащи разследването по досъдебните производства и полицейските служители, осъществяващи работата по извършваните предварителни проверки. Подобрени са постигнатите добри показатели, касаещи срочността при произнасянето на прокурорите, както и значително намаление на абсолютния брой неприключени досъдебни производства, наблюдавани от РП Чирпан.

Запазен е ниският относителен дял на върнатите от съда дела. Наличието само на една влязла в сила оправдателна присъда също е добър атестат за работата на разследващите органи и наблюдаващите прокурори.

От постигнатите много добри резултати може да се направи извод, че до голяма степен са преодолени слабостите от предходни отчетни периоди, които се дължаха не на недобросъвестност от страна на прокурорите при РП Чирпан или на липса на необходимия професионализъм, а на изключителната им натовареност с множеството неприключени досъдебни производства.

Като незадоволителни могат да се отчетат показателите относно наблюдаваните от РП Чирпан през годината незабавни производства. Очевидно е, че предприетите от страна на РП Чирпан мерки не са довели до по- добър резултат по отношение на незабавните производства. Нужни са обаче още по- активни действия от страна на прокуратурата с оглед да бъде използван ефективно увеличения потенциал на дознателския апарат за цялостното преодоляване на проблема, съществувал в предходни години.

Запазването на горепосочените добри показатели и преодоляването на цитираната слабост във връзка с почти нулевия брой на незабавните производства ще следва да бъдат основните приоритети в дейността на прокуратурата през 2014г., като необходимите за това мерки следва да залегнат и в плана на РП Чирпан за 2014г.

В обобщение отново следва да се посочи, че дейността на РП Чирпан през 2013г. е довела до постигане на високи резултати, въпреки наличието на непълен щат – не е заета една щатна бройка за прокурор.

Констатираните положителни тенденции в отчетния период, както и въобще през последните няколко години очевидно ще продължат да действат и за в бъдеще, като пред прокурорите от РП Чирпан ще стои задачата да отстояват запазените позиции и постигнатите добри резултати, както и да ги доразвият.

Показатели
Общият брой на наблюдаваните през отчетния период преписки в РП Чирпан е 544.
През отчетния период РП Чирпан е наблюдавала разследването по общо 816 досъдебни производства. Налице е намаление с 288 броя досъдебни производства спрямо предходната година, което в процентно изражение представлява намаление с 26,09%. Спрямо 2011г. е налице намаление с 42,45%.
Както бе посочено по-горе започнатото през годината едно незабавно производство представлява 0,22% от всички образувани производства ( за сравнение през предходния отчетен период са били започнати 6 незабавни производства, които са представлявали в процентно отношение 1,34% от всички образувани производства).

През отчетния период са започнати общо 35 бързи производства. През 2012г. са били започнати 40 бързи производства, а през 2011г. – 37 броя.
През отчетния период по общия ред са разследвани общо 787 досъдебни производства, което представлява 96,45% от всички досъдебни производства. От следовател са разследвани общо 56 производства, а от разследващ полицай – 731 производства. Всички приключени през 2013г. общо 447 досъдебни производства, разследвани по общия ред са в законов срок ( като в това число влизат и тези с удължен от по-горестоящата прокуратура законов срок ). Липсват приключени извън срока производства. Към края на отчетния период са останали неприключени 78 производства ( 11 досъдебни производства, разследвани от следовател и 67 досъдебни производства, разследвани от разследващ полицай ), които производства представляват 9,91 % от общо наблюдаваните досъдебни производства, разследвани по общия ред.

Всички неприключени 78 производства са в законовия срок ( в това число и такива с удължен срок ).
През 2013г. в района на РУП Чирпан са регистрирани общо 470 престъпления, като за сравнение регистрираните през 2012г. са 466, през 2011г. са 677, а през 2010г - 709. В процентно съотношение регистрираните престъпления са с 0,86% в повече в сравнение с 2012г. и с 30,58 % по-малко от 2011г. От цитираното може да се направи извод, че регистрираната престъпност в района на РП Чирпан през последните два отчетни периода е намаляла драстично спрямо предходните отчетни периоди. От регистрираните през отчетния период общо 470 престъпления, разкрити са 217, което представлява 46,17% от общо регистрираните. За сравнение през предходната 2012г. са били разкрити 43,56%, а за 2011г. са били разкрити 50,07 % от регистрираните престъпления.

През 2013г. от РС – Чирпан са постановени 214 влезли в законна сила осъдителни и санкционни решения по отношение на общо 271 лица, в това число и по дела, внесени през предходни години.

През 2013г. прокурорите при РП Чирпан са изготвили и внесли в РС Чирпан 8 искания по чл. 64 от НПК за вземане мярка за неотклонение „Задържане под стража”. Всички изготвени и внесени в съда искания са уважени.

През отчетната 2013 година РП Чирпан е внесла за разглеждане в РС Чирпан общо 230 прокурорски актове, които се разпределят, както следва:

 • Обвинителни актове – 88 или 38,26% от внесените прокурорски актове;
 • Предложения за решаване на делото със споразумение на основание чл. 381 от НПК – 110 или 47,83% от внесените прокурорски актове;
 • Предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание – 32 или 13,91% от внесените прокурорски актове.

Съпоставката на данните за внесените в РС Чирпан прокурорски актове спрямо предходни периоди – 2012г. и 2011г. сочи за намаление в абсолютния брой на внесените в РС Чирпан дела спрямо предходния отчетен период. През 2012г. РП Чирпан е внесла 266 прокурорски актове, а през 2011г. РП Чирпан е внесла в РС Чирпан - 264 акта.

През отчетния период осъдените и санкционирани лица са общо 277 ( в това число и такива с невлязла в сила присъда ). По отношение на 271 лица съдебният акт е влязъл в сила през 2013г. ( в това число влизат и лица, които са осъдени през 2012г., но съдебният акт е влязъл в сила през настоящия отчетен период ).

В сравнение с 2012г., когато общо осъдените лица са били 365 е налице намаление с 24,11%, а в сравнение с 2011г., когато осъдените лица са били общо 359 е налице намаление с 22,84%.

През отчетния период от РС Чирпан на Районна прокуратура Чирпан са били върнати общо 3 съдебни производства, като и трите са по дела внесени през настоящия отчетен период. Конкретизирано по прокурорски актове върнатите производства представляват: 2 обвинителни акта и 1 предложение за споразумение.

Върнатите 3 производства, представляват 1,29 % от общо внесените в РС Чирпан през годината прокурорски актове.
За сравнение върнатите през 2012г. от съда дела са 5 броя, като същите са представлявали 1,85% от общо внесените в РС Чирпан прокурорски актове. Върнатите през 2011г.  4 дела са представлявали 1,52 % от общо внесените през 2011 г. прокурорски актове.

През отчетната 2013г. е постановена една изцяло оправдателна присъда по внесен обвинителен акт по отношение на две лица. Присъдата е била протестирана своевременно от наблюдаващия прокурор, като при разглеждането на делото от въззивния съд, същият е потвърдил първоинстанционния съдебен акт и последният е влязъл в законна сила. Като причина за постановяването на посочената по-горе оправдателна присъда следва да се посочи различните субективни оценки на съда и на наблюдаващия прокурор относно това дали деянието, предмет на производството осъществява признаците на предвиден в закона престъпен състав ( чл. 325 от НК ) или деянието поради своята малозначителност не е общественоопасно и представлява нарушение по УБДХ.

Посочената една оправдателна присъда представлява 0,46% от влезлите в сила през отчетния период съдебни актове.

Като основни приоритети в работата на РП Чирпан през 2013г. в предходния отчетен доклад бяха отчетени:

 • запазването на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди
 • постигнатите добри резултати във връзка със срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от прокурор
 • намаляване на абсолютния брой неприключени производства в края на отчетния период
 • запазването на относителния дял на бързите производства
 • увеличаване на относителния дял на незабавните производства.

През отчетната 2013г. са изпълнени изцяло всички посочени по- горе приоритети, с изключение на последния от тях, касаещ относителния дял на незабавните производства. През 2013г. броя на незабавните производства не само не е увеличил, а е намалял драстично, тъй като от 6 броя такива през 2012г. , в 2013г. РП Чирпан е наблюдавала само едно такова.  Очевидно е, че предприетите от страна на РП Чирпан мерки не са довели до никакъв резултат по отношение на незабавните производства. Необходимите за изпълнението на този приоритет мерки следва да залегнат и в плана на РП Чирпан за 2014г. Нужни са обаче активни действия от страна на прокуратурата с оглед да бъде използван ефективно увеличения потенциал на дознателския апарат за цялостното преодоляване на проблема, съществувал и в предходни години.

Приоритети на РП Чирпан в работата й през 2014г.

Основни приоритети в работата на РП Чирпан за 2014г. следва да са:

 • запазването на ниския относителен дял на върнатите от съда дела и оправдателни присъди;
 • запазването на постигнатите добри резултати във връзка със срочността за разследване на досъдебните производства и за решаването на преписките и делата от прокурор и недопускането на просрочие било от разследващ орган, било от прокурор;
 • запазване на намаления абсолютен брой неприключени производства в края на отчетния период;
 • запазването на относителния дял на бързите производства;
 • увеличаване на относителния дял на незабавните производства.