Регистър на декларациите за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ във вр. с чл.340а, ал.2 от ЗСВ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Раднево

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 29.06.2018 Кина Димитрова Гл.спец.административна дейност Декларация
2 29.06.2018 Петя Стоева Мл.спец.счетоводител Декларация
3 29.06.2018 Антоанета Бинева Завеждащ служба Декларация
4 29.06.2018 Иванка Георгиева Съдебен деловодител Декларация
5 29.06.2018 Валентина Петрова Съдебен деловодител Декларация
6 29.06.2018 Владислава Христова Съдебен секретар Декларация