Регистър на декларациите по чл.35, ал.1, т.2 от ЗПКОНПИ на съдебните служители от Районна прокуратура гр. Раднево

Вх. № Дата на завеждане Име и фамилия Длъжност Декларация
1 06.06.2018 Антоанета Бинева Завеждащ служба Декларация
2 06.06.2018 Петя Стоева Мл.спец.счетоводител Декларация
3 06.06.2018 Валентина Петрова Съдебен деловодител Декларация
4 06.06.2018 Владислава Христова Съдебен секретар Декларация
5 07.06.2018 Кина Димитрова Гл.спец.административна дейност Декларация
6 07.06.2018 Иванка Георгиева Съдебен деловодител Декларация