Работно време с граждани: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

В рамките на посоченото работно време деловодството на Районна прокуратура гр. Пазарджик осъществява контакти с гражданите, като представят на страните по преписките срещу лична карта и / или на упълномощени от тях лица следната информация:

  1. Входящ №, под който е заведена тяхната жалба.
  2. Информация за движението на преписката.
  3. Издаване на удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи.
  4. Издаване на удостоверения за образуването на преписки, които да послужат пред съответен държавен орган.
  5. Чрез деловодството на съответната районна прокуратура в региона се подават жалби до Окръжна прокуратура гр. Пазарджик срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от районната прокуратура.
  6. В деловодството на Окръжна прокуратура и на Районните прокуратури се приемат жалби за извършени престъпления от общ характер по смисъла на НК, след резолюция на дежурния прокурор, че жалбата следва да се приеме за работа от прокуратурата. Дежурният прокурор поставя резолюция „Да” , винаги когато намери , че в жалбата се съдържат данни за извършено престъпление от общ характер.

Справки по телефона в деловодствата не се правят!