Приемно време: всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа

Всеки делничен ден в посоченото време дежурен прокурор във всяка от Районните прокуратури, подчинени на Окръжна прокуратура гр. Пазарджик приема жалби на гражданите за извършени спрямо тях престъпления от общ характер. Има определен дежурен прокурор за всеки работен ден и от Окръжна прокуратура гр.Пазарджик, който приема жалби на гражданите, пострадали от престъпления, подсъдни на Окръжните съдилища. Това са престъпления, посочени изчерпателно в чл.35 ал.2 от Наказателно процесуалния кодекс. Препоръчваме на гражданите по принцип да се обръщат към дежурния прокурор от съответната Районна прокуратура, който след преценка, че се касае за престъпление от компетентност на Окръжните прокуратури, ще препрати пострадалия гражданин при дежурния прокурор от Окръжна прокуратура.

Жалбата трябва да е адресирана до прокуратурата , в районна на която е извършено престъплението. Тя съдържа трите имена на тъжителя, адрес за призоваване, телефон за контакт и ЕГН. Жалбата е в писмена форма. Съобщението до прокуратурата трябва да бъде задължително подписано. Когато се направи устно изявление пред прокурор за извършено престъпление, задължително се съставя протокол, който се подписва от заявителя и органа, който го приема. Жалбата може да се изпрати и по пощата с адресат съответната прокуратура.

Гражданите могат да сезират дежурния прокурор и по Закона за народното здраве. Това обикновено са случаите, в които лица, страдащи от психични заболявания, не желаят да се лекуват доброволно и създават опасност за себе си или за околните. Важно е да се знае, че по действащата законова уредба прокурорът може единствено да разпореди на органите на МВР принудително да отведат страдащото от психично заболяване лице за преглед при дежурния лекар от Държавна психиатрична болница /ДПБ/, а преценката за настаняване за задължително лечение принадлежи на Директора на болницата. В този смисъл, при желание и съгласие на болния да се лекува, близките следва да се обърнат директно към дежурния лекар в ДПБ, а не към прокурора.

Посочените съобщения могат да се изпратят и по пощата с адресат съответната прокуратура.

По жалбата се извършват проверки, които се възлагат на полицията или други органи от прокурора.

Жалбите на граждани могат да се подават и в съответните РУП/Районно управление Полиция/, като служителите в тях са длъжни да ги приемат. По тази причина препоръчваме на гражданите, пострадали от престъпления да се обръщат директно в съответното РУП, за да започне проверката на твърденията веднага, а не след определено време, през което прокурорът ще изготви постановление за възлагане на проверка. Това ще доведе до пестене на време и постъпване в прокуратурата на преписки / жалба и други документи във връзка с жалбата, в които е обективирана проверката/, които действително съдържат данни за престъпления от общ характер В крайна сметка, ако след приключване на проверката от полицая се съберат достатъчно данни за извършено престъпление от общ характер, преписката ще постъпи в прокуратурата.

Преписките се разпределят за работа на прокурор от съответната прокуратура по „случаен принцип”, след като се входират. На жалбоподателя се предоставя входящия номер на преписката в прокуратурата с цел улесняване, при необходимост от информация за движението.