Кариери

Сподели

17 Май 2021 г.
Районна прокуратура Пазарджик обявява конкурс за заемане на 2 / две / щатни бройки за длъжностите „Главен специалист – административна дейност“ ( Обща администрация, Звено „Финансово – стопанска и административна дейност) и „Съдебен статистик“ ( Специализирана администрация, Служба „Регистратура и деловодство“), при условията на чл.67, ал.1, т.1 от КТ.