20 Март 2020 г.

Заповед за въвеждане на предпазни мерки за работа и обслужване на граждани в РП-Момчилград

Сподели

З А П О В Е Д

РП № 50/19.03.2020 г.,

гр. Момчилград

 ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ- Районен прокурор при Районна прокуратура – Момчилград във връзка със Заповед № РД - 04-84/09.03.2020 год. на Главния прокурор на Р. България, Разпореждане на Окръжен прокурор Кърджали от 16.03.2020г. и Решение на Прокурорската колегия на ВСС от 18.03.2020г., както и  на основание чл.140, ал.4, т.1 от ЗСВ

 

Р А З П О Р Е Ж Д А М:

 1. Преустановява се достъпът в съдебната сграда на граждани, адвокати и разследващи полицаи до прекратяване на извънредното положение.

2.Да се преустановят всички събирания на прокурори и съдебни служители в помещенията ползвани от РП-Момчилград.

3. Всички видове справки и информация по досъдебни производства да се извършва единствено на телефон: 03631/65-68, по електронен път или на сайта на РП-Момчилград;

4.  С цел стриктно спазване на  препоръките на Националния кризисен щаб и с цел избягване на  опасността от разпространение на заболяването въвеждам организация на дейността чрез работа от разстояние до отпадане на извънредното положение.

5. Подаването на всички видове документи в РП-Момчилград да се извършва по пощата, чрез куриер или по електронен път, само по изключение и изискващи спешни мерки на място в деловодството на РП-Момчилград в ст.12 ет.2. от 9:00 до 12:00 часа.

6. Призоваването на лица по преписки и досъдебни производства за периода на обявеното извънредно положение да се извършва по телефон или по електронен път.

7. Всички парапети, дръжки на вратите на кабинети, санитарни и др. помещения, шкафове, бюра и други повърхности, които клиентите/гражданите докосват да се дезинфекцират с медицински спирт поне четири пъти дневно.

8.Всички помещения на РП-Момчилград, както и коридори, санитарни възли да се проветряват на всеки два часа.

9.На маса в коридора на втория етаж да бъдат поставени дезинфектанти.

10.Във всички кабинети на прокурори и съдебни служители да бъдат поставени препарати на спиртна основа.

11.Да се осигурят достатъчно дезинфекционни средства за подове, повърхности и ръце на хлорна и/или спиртна основа, както и предпазни средства за служителите - маски и ръкавици.

12. Да се доведе до знанието на всички прокурори и служители на РП-Момчилград – по ел.поща и да се оповести на интернет страницата на РП-Момчилград.

                                                           АДМ.РЪКОВОДИТЕЛ

                                                          РАЙОНЕН ПРОКУРОР:

                                                                                                /Е.АЛЕКСАНДРОВ/