Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина в Районна прокуратура Ардино

За допълнителна информация и въпроси се обръщайте на тел: 03651 4574 или на e-mail: [email protected].
За достъп до тръжната документация, изпратете e-mail с Вашите данни на адрес: [email protected].
Документацията за участие може да получите безплатно и на хартиен носител на адрес: гр. Ардино, ул."Републиканска" № 6 - деловодството на Районна прокуратура Ардино.

Решение за откриване на процедура

Обявление за обществена поръчка

Информация за изпълнен договор

Тръжна документация