Ред за издаване на удостоверения

Приемането на документи за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства на обособеното работно място за обслужване на граждани (фронт-офис) на Националната следствена служба, намиращо се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, се извършва от 08.30 ч. до 16.00 ч.

Удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства, се издават след подаване на следните документи:

-   заявление по образец съгласно Приложение № 1, подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител с изрично писмено пълномощно;

-   оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса по Тарифа № 1;

-   документ за самоличност на заявителя (или упълномощен негов представител) – за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.

Обслужването на гражданите във фронт-офиса се осъществява при ограничаване на броя на влизащите лица до двама души, при задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитна маска, покриваща носа и устата.

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

 

На интернет страницата на Прокуратура на Република България, в секция „Портал за електронни услуги“ (http://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services/single-service) може да се заяви и получи по електронен път удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице.

Удостоверение се издава въз основа на подадено електронно заявление от лицето и след заплащане на дължимата такса, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Заявлението се подава от заинтересовано физическо лице.

Услугата се предоставя след регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.

 

Проложение №1

Проложение №4