От 1 февруари 2017 г., в Национална следствена служба (НСлС) започва да функционира обособено работно място (фронт-офис) за обслужване на граждани. То е създадено във връзка с издаваните от НСлС удостоверителни документи за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства, необходими при започване на работа; издаване/подновяване разрешителните за оръжия и др.

Помещението за издаване на този тип документи се намира на
бул. „Д-р Г.М.Димитров“ № 42. В него са обособени три гишета за работа с граждани, като едното от тях е съобразено със специфичните нужди на хората с намалена подвижност.

Целта при създаването на фронт-офиса в НСлС е осигуряване на бързина и удобство при подаването на заявленията и получаването на готовите удостоверения. С така създадения фронт-офис това ще може да се случва с едно посещение на гражданите, като подаването и получаването ще става на момента.