Приемането на документи за издаване на удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства на обособеното работно място за обслужване на граждани (фронт-офис) на Националната следствена служба, намиращо се в гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, се извършва от 08.30 ч. до 16.00 ч.

Удостоверения за наличие или липса на данни за обвинения по неприключени наказателни производства, се издават след подаване на следните документи:

-   заявление по образец съгласно Приложение № 1, подадено лично от лицето или от надлежно упълномощен негов представител с изрично писмено пълномощно;

-   оригинал на документ, удостоверяващ плащането на дължимата такса по Тарифа № 1;

-   документ за самоличност на заявителя (или упълномощен негов представител) – за удостоверяване на самоличността му от служителя, приемащ заявлението.

Обслужването на гражданите във фронт-офиса се осъществява при ограничаване на броя на влизащите лица до двама души, при задължително спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 метра и носене на защитна маска, покриваща носа и устата.

Когато заявлението се подава по пощата, подписът на заявителя трябва да бъде нотариално заверен.

 

На интернет страницата на Прокуратура на Република България, в секция „Портал за електронни услуги“ (http://e-services.prb.bg/epob-ui/#/services/single-service) може да се заяви и получи по електронен път удостоверение за наличие или липса на повдигнати обвинения по неприключени наказателни производства спрямо конкретно лице.

Удостоверение се издава въз основа на подадено електронно заявление от лицето и след заплащане на дължимата такса, съгласно Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието.

Заявлението се подава от заинтересовано физическо лице.

Услугата се предоставя след регистрация на портала и при наличие на квалифициран електронен подпис.