Съобщение

виж още

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

С решение № 325/14.05.2020 год. на Министерски съвет на Република България е обявена извънредна епидемична обстановка в страната, считано от 14.05.2020 год. до 14.06.2020 год.

С цел превенция на заболяването и намаляване на риска от възникване на нови случаи на коронавирусна инфекция (COVID-19), уведомяваме гражданите и адвокатите, че справки по дела и преписки, както и представяне на жалби, заявления и/или документи, ще се приемат в изнесено деловодство на РП – Русе - ет. 2, стая № 41А. Съобразно Заповед № 141/13.05.2020 год. на РОС, изнесеното деловодство на РРП ще работи със следното приемно време:

от 9.30 часа до 11.30 часа и от 15.00 часа до 16.30 часа.

Влизането в изнесеното деловодство да става само с лични предпазни средства, след дезинфекция на ръцете, като в помещението ще се допуска по едно лице. Гражданите и адвокатите следва да изчакват реда си отвън, при спазване на дистанция от 1,50 метра.

Всички жалби, сигнали, искания и др. могат да бъдат изпращани и на ел. адрес: [email protected], на хартиен носител по пощата, както и през портала за електронни услуги на ПРБ. Справки ще бъдат извършвани и по телефона, след удостоверяване на самоличността на обаждащия се.

Яна Илиева –    /п/
Административен ръководител,
Районен прокурор на РП – Русе