Издаване на удостоверения

Р А З Я С Н Е Н И Я

Относно: Издаване на удостоверения за неприключени наказателни производства от и чрез Районна прокуратура - Търговище.

Удостоверения на лица за наличие/липса на данни за обвинения срещу тях по неприключени наказателни производства (без такива по реда на чл. 147, ал.1, т.1, б.„г“ на Правилника за прилагане на закона за защита на класифицираната информация (ППЗЗКИ)) се издават по искане на самите лица всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа:

- В Районна прокуратура - Търговище в приемната за граждани на партерния етаж  на административната сграда в гр.Търговище, ул. „Славейков“ № 49:

- В Териториално отделение в гр.Попово към Районна прокуратура - Търговище, на адрес гр. Попово, ул. „Ал.Стамбоийски“ № 7;

- В Териториално отделение в гр.Омуртаг към Районна прокуратура - Търговище, на адрес гр.Омуртаг, ул. „Васил Левски № 2,

след подаване на следните документи:

1. Заявление по образец (с попълнени всички изискуеми данни за заявителя, както и за къде да послужи удостоверението);

2. Оригинал на документ, удостоверяващ заплащането на таксата в размер на 2 (два) лева, която се заплаща предварително по следната банкова сметка на Районна прокуратура -Търговище:

Банка : Първа инвестиционна банка АД
IBAN: BG36FINV91503115271848.

 При подаването на документите лицата представят документ за самоличност.

Изготвените удостоверения се издават в срок до 5 работни дни, считано от деня, следващ датата на подаване на заявлението и се предават на заявителя срещу подпис от 08:30 часа до 17:00 часа на мястото на подаване на заявлението.