Информация за лица, пострадали от:

ОСЪЩЕСТВЕНО ДОМАШНО НАСИЛИЕ, КАКТО И ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ.
 

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИТЕ БЛИЗКИ

  • Министерство на вътрешните работи
       

   МВР осъществява функция по превенция и разкриване на престъпления, както и разследването им. Осигурява достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Проследяват изпълнението на заповедите за защита, като в случаи че констатират нарушение, незабавно сигнализират на прокуратурата.

  • Агенция за социално подпомагане (адрес на регионалната дирекция в гр. Търговище, ул. „Стефан Караджа” № 1; телефон:  0601 6 35 68)
     

   Агенцията инициира чрез териториалните си структури (дирекциите „Социално подпомагане“) подаването на искови молби за издаване на заповеди за защита в случаите по чл.8, т.4 от Закона за защита от домашно насилие и насочва към социални услуги в общността за помощ и подкрепа. В правомощията на Агенцията е да проследява изпълнението на някои от заповедите за незабавна защита.

  • Държавна агенция за закрила на детето - Отдел „Закрила на детето“ (адрес в гр. Търговище, ул. „Възраждане” № 4, тел.: 0601 6 26 98)
       

   Агенцията проследява случаите на деца, пострадали от домашно насилие; приема сигнали за случаи на деца, пострадали от домашно насилие, и от своя страна сигнализира органите за закрила на териториално ниво.

  • Различни дружества или юридически лица с нестопанска цел, работещи за защита на лицата, пострадали от домашно насилие.

   Тяхната основна цел е да оказват подкрепа на пострадалите от домашно насилие, като им предоставят социални услуги, както и юридическа и психологическа помощ.

 

ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

  Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.1 от НПК, в досъдебното производство пострадалият има следните права: да бъде уведомен за правата си в наказателното производство; да получи защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъде информиран за хода на наказателното производство; да участва в производството съгласно установеното в този кодекс; да прави искания, бележки и възражения; да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да има повереник; да получи писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владее български език.
   Съгласно разпоредбата на чл.75, ал.3 от НПК, правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес за призоваване в страната.