10 Февруари 2017 г.

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА РП МОМЧИЛГРАД 2016

Сподели

О Т Ч Е Т Е Н   Д О К Л А Д

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА   
ГР. МОМЧИЛГРАД И СЪСТОЯНИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА  
ПРЕЗ ОТЧЕТНАТА 2016 ГОДИНА.