Правомощия и компетентност

Правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.

Компетентност по наказателните дела

В компетентността на Районна прокуратура гр. Карлово  е да образува и ръководи разследването, повдига и поддържа обвинението за престъпления от общ характер, както следва:

Престъпления против личността:
убийство по непредпазливост - чл. 122;
склоняване и подпомагане към самоубийство, закани за убийство - чл. 127;
тежки и средни умишлени и непредпазливи телесни повреди - чл. 128 - 129;
отвличане и противозаконно лишаване от свобода - чл. 142 а;
блудство, изнасилване, кръвосмешение, склоняване към проституция, отвличане с цел разврат, порнография - чл. 149 - 159;
трафик на хора - чл. 159 а
Престъпления против собствеността
кражба - чл. 194 и сл.;
грабеж - чл. 198;
измама - чл. 209 и сл.;
обсебване - чл. 206;
длъжностно присвояване - чл. 201 и сл.;
изнудване - чл. 213 и сл.;
Престъпления против кредиторите - чл. 227 б - 227 е
Престъпления в отделните стопански отрасли - чл. 228 - 240
бракониерство - чл. 237 и сл.;
Престъпления срещу дейността на държавните органи - чл. 269 и сл.
незаконно преминаване на държавна граница - чл. 279 и сл.
Престъпления против правосъдието
лъжесвидетелстване - чл. 290;
набедяване - чл. 286;
Документни престъпления - чл. 308 - 319
Престъпления против реда и общественото спокойствие
хулиганство - чл. 325
самоуправство - чл. 323
Общоопасни престъпления
палеж - чл. 330 и сл.
държане и търговия на огнестрелно оръжие - чл. 339
ПТП - чл. 343 и сл.
ПОМПС - чл. 346 и сл.
При осъществяване на дейността си Районна прокуратура разпорежда на РПУ извършването на предварителни проверки с оглед установяване на данни за извършени престъпления.

В зависимост от резултатите от тези проверки прокурора се произнася с мотивирани постановления за образуване или отказ да се образува наказателно производство.

От компетентността на РП е решаване въпросите на досъдебното производство, свързани с преобразуване, прекратяване, спиране на наказателно производство, разпореждане с веществените доказателства, отводи на разследващите органи и други; извършване на проверки и внасяне на предложения за задължителни лечения по чл.157 ЗЗ.

Всички постановления на РП, освен изрично посочените в НПК подлежат на обжалване пред Окръжна прокуратура.