Структура и организация

Прокуратурата в Република България се състои от главен прокурор, Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура, Национална следствена служба, апелативни прокуратури, апелативна специализирана прокуратура, военно-апелативна прокуратура, окръжни прокуратури, специализирана прокуратура, военно-окръжни прокуратури и районни прокуратури. В състава на окръжните прокуратури има окръжни следствени отдели, а в състава на специализираната прокуратура - следствен отдел.(чл.148, ал.1 от Закона за съдебната власт).

В окръжните прокуратури се създават административни отдели, прокурорите от които участват в производствата по административни дела (чл.136, ал. 2 ЗСВ).

 Прокурорите и следователите се ръководят от административните ръководители на съответната прокуратура (чл. 136 ал. 3).


При упражняване на функциите си по ал. 3 всеки административен ръководител е подчинен на главния прокурор и на по-горестоящите от него административни ръководители (чл. 136 ал. 4).


 Главният прокурор осъществява надзор за законност и методическо ръководство върху дейността на всички прокурори и следователи за точно и еднакво прилагане на законите и защита на законните права и интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 136. ал. 5).


Военните прокурори и следователи при изпълнение на длъжността си са независими от военните органи (чл. 136 ал. 6).

В страната има:

  • 5 апелативни прокуратури, 1 Апелативна специализирана прокуратура и 1 Военно – апелативна прокуратура
  • 27 окръжни прокуратури, Софийска градска прокуратура, със статут на окръжна прокуратура и 1 Специализирана прокуратура
  • 3 военноокръжни прокуратури
  • районни прокуратури

Апелативни прокуратури:
АП Бургас, АП В.Търново, АП Варна, АП Пловдив, АП София, Апелативна специализирана прокуратура, ВоАП

Окръжни прокуратури:
ОП Бургас, ОП Сливен, ОП Ямбол, ОП В.Търново, ОП Габрово, ОП Ловеч, ОП Плевен, ОП Русе, ОП Варна, ОП Добрич, ОП Разград, ОП Силистра, ОП Търговище, ОП Шумен, ОП Кърджали, ОП Пазарджик, ОП Пловдив, ОП Смолян, ОП Стара Загора, ОП Хасково, ОП Благоевград, ОП Видин, ОП Враца, ОП Кюстендил, ОП Монтана, ОП Перник, ОП София, СГП, Специализирана прокуратура, ВОП Варна, ВОП Плевен, ВОП Пловдив, ВОП Сливен, ВОП София