Затвърждава се практиката прокурорите от Окръжната и Районната прокуратури в Шумен да се произнасят в срок до един месец при решаване на преписките през 2023 година

25 Март 2024 г.

Административният ръководител на Окръжна прокуратура - Шумен – окръжен прокурор Орлин Куздов бе домакин на годишното отчетно събрание на ръководената от него структура. Негови гости бяха прокурор от Апелативна прокуратура – Варна Светла Курновска, председателите на Окръжен и Административен съд в града, директорът на териториалното звено на ДАНС, ръководството на Областната дирекция на МВР и главният разследващ полицай.

Прокурор Куздов започна своето изложение с обобщението, че през 2023 година се е затвърдила практиката прокурорите да се произнасят в срок до един месец при решаване на преписките. Делът на решените спрямо общо наблюдаваните преписки остава висок – 95,2%. Прокурорите от съдебния район са наблюдавали общо 3889 преписки, като всички са решени в едномесечния срок. За сравнение, през 2022 година те са наблюдавали 4182 преписки.

Наблюдаваните през отчетния период преписки, образувани от самосезиране са 15, от които 14 са наблюдавани в Окръжна прокуратура – Шумен и 1 преписка в Районна прокуратура – Шумен. Наблюдавани са 2 досъдебни производства и двете в Окръжна прокуратура – Шумен. През 2022 година в прокуратурите в съдебния район са наблюдавани 12 преписки образувани от самосезиране, всички в Окръжна прокуратура – Шумен.

През последните няколко години, въпреки незапълнения прокурорски щат, особено в Районна прокуратура – Шумен, прокурорите в съдебния район са решили по-голямата част от наблюдаваните досъдебни производства. През 2023 година решени са 74,84% от тях. За сравнение през 2022 година процентите са били 78,76%. Това показва положителната тенденция на висок процент решени досъдебни производства спрямо наблюдаваните. Данните сочат запазване на високия относителен дял на решените преписки от прокурорите в Шуменския регион, спрямо общия брой наблюдавани преписки, което е една трайна тенденция на високият  процент на общо решените преписки през последните години за района на Окръжна прокуратура - Шумен.

През отчетния период прокурорите от Шуменския съдебен регион са осъществявали ръководство и надзор по общо 3108  досъдебни производства, в т.ч. бързи производства и досъдебни производства. 332 са наблюдаваните бързи производства през 2023 година, а през 2022 година са били 444. И през отминалата година се е запазила тенденцията производствата да бъдат водени като бързи такива, когато са налице законови предпоставки за това.

През 2023 година прокурорите са внесли общо 70 искания за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража”, като 56 от тях са уважени от съда. През 2022 година са внесли общо 40 такива искания, от които 31 са уважени от съда.

През отчетния период общият брой на внесените в съдилищата в Шуменския съдебен район  прокурорски актове е 636. От тях 187 са обвинителни актове,  408 са споразуменията, 41 са предложенията  за освобождаване от наказателна отговорност по реда на чл.78а от НК и налагане на административни наказания. Общият брой на образуваните дела в съда по внесени от прокурорите актове е 639.

Общият брой на получените за изпълнение присъди и споразумения през 2023 година е 331. С наказание „лишаване от свобода“ са  осъдени 131 лица, с наказание „пробация“ са осъдени 85 лица, с наказание „лишаване от права“ по чл.37 ал.1 т.6-10 от НК са осъдени общо 166 лица,  16 души са получили наказание „обществено порицание“.

Основните приоритети които стоят пред Окръжната и Районната прокуратури в град Шумен през 2024 година целят утвърждаване авторитета на съдебната власт и в частност на Прокуратурата чрез високо компетентна, последователна и активна работа. Да продължи развитието на положителните тенденции в работата на магистратите по всички надзорни дейности и по приоритетните направления на ПРБ е важна задача, чието изпълнение ще се търси и през настоящата година. Чрез повишаване професионалната квалификация на прокурорите, следователите и служителите от района ще се цели повишаване в качеството и ефективността на работата им. Ръководството на прокуратурата в съдебния регион ще продължи да упражнява постоянен контрол върху тези показатели, както и върху срочността в работата на магистратите за обезпечаване спазването на закона и недопускане на неоправдано забавяне в решаването на преписките и делата.

На финала административният ръководител на Окръжната прокуратура призова своите колеги да бъдат прецизни в своята работа, да се водят от закона в решенията си и да полагат усилия за постигане на основните приоритети на прокуратурата, а именно гарантиране на обществен ред, сигурност и справедливост на българските граждани.