Деловодството е мястото, където се приемат и регистрират всички постъпили в прокуратурата книжа – жалби, молби, сигнали и др. В деловодството се води входящ дневник, в който се вписват датата и часът на постъпване на даден документ.

Документите, които подавате, трябва да са четливо написани и подписани и правилно да са адресирани. Ако се отнасят по вече образувано дело или преписка, посочете неговия номер, година и прокуратурата, до която изпращате документите.

Входящият номер и датата на постъпване се полагат върху първата страница на всеки входящ или изходящ документ. По Ваша молба, тези данни могат да се отбележат върху копието от документа, което остава за Вас. Тези данни удостоверяват датата и часа, когато сте подали документите.

В Деловодството можете също така да поискате допълнителна информация за движението на Вашето дело. Подаденият от Вас документ ще бъде докладван на наблюдаващия прокурор или на Окръжният прокурор.

Стъпки по издаване на удостоверение

Удостоверението за изтърпяно наказание се издава от прокуратурата към съответния съд, постановил наказанието!

Удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения се издава от всяка прокуратура.
Ттаксата за издаване на удостоверението е 2 /два/ лева. Същата се заплаща по банкова сметка на прокуратурата, до която е подадена молбата за издаване на удостоверението.

Във връзка с утвърдената на 07.04.2016г. Инструкция за деловодната дейност и документооборота в Прокуратурата на Република България, считано от 01.05.2016г. за издаване на Удостоверение за липса на образувани и неприключени наказателни производства и повдигнати обвинения, е необходимо да подавате Заявление по образец, единствено в деловодството на Окръжна прокуратура гр.Шумен, находящо в Съдебната палата на гр.Шумен на ул.“Съединение“ №26, ет.3, стая 321.

Образци и формуляри