Прием на граждани

                 

ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЗДАДЕНАТА В СТРАНАТА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА, С ЦЕЛ ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНЕТО И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ НОВИ СЛУЧАИ НА КОРОНА ВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ, ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР, СЧИТАНО ОТ 09.03.2020Г. ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН ПРЕУСТАНОВЯВА ПРИЕМА НА ГРАЖДАНИ, ДО ПОСЛЕДВАЩО НАРЕЖДАНЕ.

ПРЕЗ ТОЗИ ПЕРИОД  ЖАЛБИ И СИГНАЛИ ГРАЖДАНИТЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГР.ШУМЕН.

                       ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ ОТ АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ   

НА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА-ШУМЕН

       Приемът се осъществява в работни дни - всеки първи понеделник от месеца  от 10 ч. до 12 ч. в кабинета на Административния ръководител на Окръжна прокуратура гр.Шумен, в Съдебна палата гр. Шумен, ет. 3.

При отсъствие на Административния ръководител на ОП-Шумен, гражданите се приемат от  Заместник административен ръководител в Окръжна прокуратура гр.Шумен.

Прием на граждани в изнесени приемни  в района на ОП-Шумен се провежда при необходимост и по преценка на Административния ръководител – Окръжен прокурор на ОП-Шумен.

Прокурорите не дават правни консултации, съгласно чл. 213 от Закона за съдебната власт.

Административните ръководители приемат и изслушват граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

- насочват по компетентност;

- приемат и предоставят за регистриране подадени съобщения, жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;

- осведомяват по принцип за възможността за консултация с адвокат;

- разясняват реда за обжалване на постановен прокурорски акт;

- разясняват, че поставените наказателноправни въпроси се решават от компетентната прокуратура, по предвидения ред в НПК.

Административните ръководители не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дават правни консултации.