Информация за граждани

       Във връзка с прието изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация в сила на 08.09.2020г., отпада изискването за представяне на служебна бележка от Национална следствена служба от лицата, спрямо които ще се извърша процедура по проучване за надеждност за достъп до класифицираната информация / Удостоверения по реда на чл. 147, ал. 1, т.1, б. „ г“ от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация/.