За граждани

Удостоверение за наличие или липса на образувани наказателни производства и повдигнати обвинения необходими за достъп до класифицирана информация (ЗЗКИ и ППЗЗКИ) се издават само от Национална следствена служба.

 

              Заявленията, ведно с документите за платена такса за издаване на удостоверенията се приемат в Следствен отдел към Окръжна прокуратура гр.Шумен на адрес: гр.Шумен, ул. „Граф Игнатиев“ №3.

 

              Дължимата такса в размер на 2 /два/ лева се заплаща по банкова сметка на Прокуратура на Република България – ГП, както следва:

              Българска народна банка

              BIC:      BNBGBGSF

              IBAN:      BG 46 BNBG 9661 3100 1391 01