10 Януари 2016 г.

Месечен бюлетин

Сподели

Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец Декември 2015  година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

С П Р А В К А

 

Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец Декември 2015  година /Окръжна прокуратура Разград и трите районни прокуратури в Разградски съдебен район/

 

 

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 59 бр.

 

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 50 бр. срещу 55 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 7 бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: 0 бр.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството: 1 бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността:10 бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: 6 бр.

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: 2 бр.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 0 бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: 1 бр.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления: 22 бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: 0 бр.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения – 6 бр. срещу 8 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 3 срещу 3 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 4 бр.

V. Общ брой на обвиняемите лица – 66 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – няма.

                                                                                                                   ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:

                                                                                                                                                          / О. ДАМЯНОВ /