12 Април 2021 г.

Месечен бюлетин

Сподели

С П Р А В К А

 Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец март 2021 година /Прокуратурите в Разградски съдебен район/

С П Р А В К А

 Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец март 2021 година /Прокуратурите в Разградски съдебен район/

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 40 бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 23 бр. срещу 26 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 2бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: няма.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството: 1бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 10бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: няма

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: няма.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: 1 бр.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 2бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: няма.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления:7 бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения - 8 бр. срещу           9 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 9 бр.  срещу 10 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 2бр.

 1. V. Общ брой на обвиняемите лица – 45 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес – общо 12 бр. досъдебни производства , от които 9 бр. са от минал период.

 1. Вх. № 630/2021 г. на РП-Разград, ДП №1873ЗМ-116/2021г. на РУМВР – Разград, за това че на 04.03.2021 г. срещу 05.03.2021 г. в Северна промишлена зона – гр. Разград на републикански път III – 4904 стопанисван от АПИ – Разград, са отнети 10 бр. метални стълба с диаметър 2 мм, радиус 60 мм и височина 2,70 метра и монтирани на тях 18 бр. пътни знаци тип – А 7, А 28, В 24, В 31 и С 7 с намерението противозаконно да бъдат присвоени, като за извършване на кражбата е използвано техническо средство – престъпление по чл. 195, ал.1, т. 4, във вр. с чл. 194, ал. 1 от НК. 

На 12.03.2021 г. по делото са повдигнати обвинения на извършителите на деянието. На 15.03.2021 г. с Разпореждане на РС-Разград е взета МНО „Задържане под стража“ спрямо обвиняемите лица. С Определение  ОС- Разград потвърждава взетата МНО.

 1. Вх. № 676/2021 г. на РП-Разград, БП №290ЗМ-63/2021 на РУМВР – Кубрат, образувано на 15.03.2021 г. за това, че на 15.03.2021 г. е нарушил мерки издадени против разпространяването или появяването на заразителна болест по хората, поставен под карантина с предписание изх. № 210313/719705 за поставяне под карантина на РЗИ-Ямбол, за периода 13.03.2021 г. включително до 22.03.2021 г., не е изпълнил задължението си да не напуска дома си или мястото за настаняване, в което е посочено, че ще пребивава за посочения в предписанието период – гр. Кубрат, като деянието е извършено по време на извънредна епидемична обстановка - престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

    Делото е взето на специален надзор от АП-Варна. На 19.03.2021 г. е повдигнато обвинение на обвиняемото лице и делото е изпратено в прокуратурата с мнение за предаване на съд. На 23.03.2021 г. наблюдаващият прокурор внася делото със споразумение в РС-Кубрат, което е одобрено с, като на лицето е наложено наказание „Пробация“ за срок от 6 м.

 1. Вх. № 642/2021 г. на РП-Разград, БП №1873ЗМ-136/2021 на РУМВР – Разград, за това че на 21.03.2021 г. в гр. Разград, е нарушена наредба, издадена против разпространението на заразителна болест по хората, по време на епидемия, свързана със смъртни случаи  – престъпление по чл. 355, ал.2,  вр. 1, ал. 1 от НК. 

Делото е взето на специален надзор от АП-Варна.

 

Движения по дела с обществен интерес от минал период:

 1. Вх. № 12/2021 г. на РП-Разград, ДП №330 ЗМ-1/2021 на ОДМВР – Разград – образувано на 04.01.2021 г., за престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 08.02.2021 г. със заключително мнение от разследващ полицай делото е изпратено в РП-Разград с мнение за съд. 

  На 10.03.2021 г. делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, във вр.  чл. 24, ал. 1, т.1 от НПК

 1. Вх. № 393/2021 г. на РП-Разград, ДП №1873ЗМ-62/2021 на РУМВР – Разград, образувано на 15.02.2021 г. за престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК.

На 15.03.2021 г.  по делото е привлечен обвиняем и на 19.03.2021 г. същото е изпратено в РП-Разград с мнение за съд.

 1. Вх. № 456/2021 г. на РП-Разград, ДП №275 ЗМ-35/2021 на РУМВР – Исперих, образувано на 17.02.2021 г. – престъпление по чл. 355, ал. 2, пр. 1, във вр. с ал. 1 от НК.

На 04.03.2021 г. РП-Разград е уведомена, че досъдебното производство е взето на специален надзор в АП-Варна.

 1. Вх. № 490/2021 г. на РП-Разград, БП №290 ЗМ-40/2021 на РУМВР - Кубрат,– образувано на 20.02.2021 г. престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с чл. 1 от НК. На 26.02.2021 г. е повдигнато обвинение на извършителя и делото е изпратено в ТО-Кубрат със заключително мнение за съд. На 26.02.2021 г. делото е внесено в РС-Кубрат с обвинителен акт.

         На 01.03.2021 г. РС-Кубрат  одобрява сключено споразумение по НОХД № 27/2021 г. и на лицето е наложено наказание „Пробация“ за срок от 6 месеца.

5.Вх. 959/2020 г. на РП-Разград, ДП №1873-ЗМ-231/2020 г., по описа на РУМВР - Разград, образувано на 11.04.2020 г. ,за престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. Делото е внесено с обвинителен акт на 21.05.2020 г. в РС - Разград. На 30.06.2020 г.  РС-Разград постановява оправдателна присъда, която е потвърдена от ОС – Разград .

         6 . Вх. 1011/2020  г. на РП-Разград,  ДП № 1873 ЗМ-443/2020 г., по описа на РУМВР Разград, образувано на 13.07.2020 г.  от прокурор, за престъпление по чл.355, ал.2, предложение 3 във вр. с ал.1 от НК. На 10.02.2021 г. делото е постъпило в РП-Разград със заключително  мнение за предаване на съд на лицето.

На 12.03.2021 г. делото е прекратено на основание чл. 243, ал. 1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК .

 1. Вх. № 1833/2020 г. на РП-Разград, ДП №1873ЗМ-375/2020г. по описа на РУ - МВР-Разград, образувано на 27.10.2020 г. за престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. ал. 1, във вр. с 26, ал. 1 от НК. На 02.11.2020 г. АП-Варна уведомява РП-Разград, че делото е взето на СН.

С постановление от 02.03.2021 г. е удължен срока на разследване до 27.04.2021 г.

 1. Вх. № 1896/2020 г. на РП-Разград, ДП № 275 ЗМ-259/2020 г. по описа на РУМВР - Исперих, образувано от прокурор за извършено престъпление по чл.  355, ал. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 18.01.2021 г. делото е постъпило в РП-Разград, ТО - Исперих със заключително мнение за прекратяване. На 29.01.2021 г. досъдебното производство е решено с постановление за прекратяване, на основание чл. 243, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.
 2. Вх.2173/2020 г. на РП-Разград, ДП № 330 ЗМ-125/2020 г., по описа на ОДМВР Разград, , образувано на 16.11.2020 г. от прокурор, за престъпление по чл.355, ал.2, във вр. с ал.1 от НК.

На 18.03.2021 г. делото е постъпило в прокуратурата със заключително мнение за спиране.

        

                                                                            ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:          

                                                                                                                                 / Е. ГРЪНЧАРОВ /