10 Март 2021 г.

Месечен бюлетин

Сподели

С П Р А В К А

 Във връзка с указанията на Главен прокурор за начина на взаимодействие на прокуратурата с представители на медиите през месец януари 2021 година /Прокуратурите в Разградски съдебен район/

 

ВНЕСЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ПРОИЗВОДСТВА: 40 бр.

От тях:

І. Брой обвинителни актове: 26 бр. срещу 29 обвиняеми лица като съобразно извършените престъпления по обвинителните актове се разпределят така:

ГЛАВА ІІ от НК – Престъпления против личността: 4бр.

ГЛАВА ІІІ от НК – Престъпления против правата на гражданите: няма.

ГЛАВА ІV от НК – Престъпления против брака и семейството: 2бр.

ГЛАВА V от НК – Престъпления против собствеността: 3бр.

ГЛАВА VІ от НК – Престъпления против стопанството: 4 бр.

ГЛАВА VІІ от НК – Престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система: няма.

ГЛАВА VІІІ от НК – Престъпления против дейността на държавни органи и обществени организации: няма.

ГЛАВА ІХ от НК – Документни престъпления: 2бр.

ГЛАВА Х от НК – Престъпления против реда и общественото спокойствие: няма.

ГЛАВА ХІ от НК – Общоопасни престъпления:11 бр.

ГЛАВА ХІІІ от НК – Военни престъпления: няма.

ІІ. Брой на внесените предложения за споразумения - 2 бр. срещу           2 лица.

ІІІ. Брой на внесените предложения за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административни наказания по чл.78а от НК – 12 бр.  срещу 13 лица.

ІV. Брой на предложенията по чл.61 от НК – 1бр.

  1. V. Общ брой на обвиняемите лица – 44 бр.

VІ. Дела и възложени проверки /по преценка на прокурорите/ със значим обществен интерес:

 

  1. На 29.12.2020 г. в гр. Разград, в условията на продължавано престъпление са използвани платежни инструменти – 2 бр. дебитни карти, издадени от Банка “ОББ“ АД, на името на Н.Р.Ц., без съгласието на титуляра, за осъществяване на четири транзакции, на обща стойност 147,57 лева, като деянието не съставлява по -тежко престъпление.

Престъпление по чл. 249, ал. 1 във вр. с чл.20, ал.2 вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На 28.01.2021г. са привлечени като обвиняеми П.М. и М.Н. по горепосочения текст от НК.

С Определение  от 29.01.2021г. по отношение на П.М. Окръжен съд гр. Разград е взел мярка за неотклонение „Задържане под стража“, а по отношение на М.Н. „Подписка“. Във връзка с това ОП Разград е депозирала протест срещу Определението на съда, по който ще се произнесе Апелативен съд гр. Варна.

 

  1. На 28.01.2021г. е образувано бързо производство №290ЗМ-25/2021г. по описа на РУМВР гр. Кубрат, затова, че в началото на м. януари 2021г. в гр. Кубрат, обл. Разград действайки в условията на опасен рецидив, чрез използване на сила са отнели чужди движими вещи – парична сума в размер на 1500 лева от владението на Г.А.Д. от гр. Кубрат – престъпление по чл. 199, ал.1, т.4 от НК.

На 29.01.2021г. Д.А. и И.А. са привлечени като обвиняеми и на основание чл.64, ал.2 от НПК, същите са  задържани за 72 часа.

С Определение от 01.02.2021г. Окръжен съд гр. Разград е взел по отношение на Д.А. и И.А. най-тежката мярка за неотклонение „Задържане под стража“.

 

  1. Вх. № 12/2021 г. на РП-Разград, ДП №330 ЗМ-1/2021 на ОДМВР - Разград,– образувано на 04.01.2021 г. за това, че на 04.01.2021 г. по време на пандемия от вирус COVID – 19, свързана със смъртни случаи, е нарушил правила и мерки – предписание за поставяне под карантина с № ЗП-02-6350/31.12.2020 г. на РЗИ – Разград, издадено в изпълнение на въведените на територията на страната противоепидемични мерки против разпространението на заразна болест по хората във връзка с усложняващата се епидемиологична обстановка, свързана  със Заповед № РД-01-610/22.10.2020 г. на министъра на здравеопазването – да пребивава на адрес с. Мортагоново, ул. „Алеко Константинов“ № 2 и пребивавал на обществено място по параграф 1  а от ДР от Закона за здравето – отишъл в сградата ма ОДМВР – гр. Разград, сектор БДС в гр. Разград, ал. „ Св. Св. Кирил и Методий“ № 8 – като не е спазен срока на 10 дневна карантина - престъпление по чл. 355, ал. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 13.01.2021 г. АП-Варна е уведомила РП-Разград, че делото е взето на специален надзор.

 

Движения по дела с обществен интерес от минал период:

 

  1. Досъдебно производство № 1873 ЗМ-443/2020 г., по описа на РУ на МВР Разград, вх.1011/2020 г. , образувано на 13.07.2020 г. от прокурор, за престъпление по чл.355, ал.2, предложение 3 във вр. с ал.1 от НК. На 12.01.2021 г. срокът на разследване по делото е удължен с 60 дни, считано от 13.01.2021 г.

2.Досъдебно производство №330 ЗМ-20/2017 г., по описа на ОД на МВР-Разград, вх.1440/2016 г. , образувано на 13.01.2017 г. от прокурор, за  извършено престъпление по чл.352, ал.1 от НК, за това че за времето от 07.10.2015 г. до 03.11.2016 г. в гр.Разград са замърсени въздуха и водния басейн - р. Бели Лом и с това са направени  опасни за хора, животни и растения. На 14.01.2021 г. досъдебното производство е решено с постановление  за прекратяване, на основание чл.243, ал.1, т.1 вр.чл.24, ал.1, т.1 НПК.

  1. Досъдебно производство № 275 ЗМ - 248/2020 г. по описа на РУ - МВР- Исперих, вх. № 1895/2020 г. на РП-Разград, образувано от прокурор на 11.09.2020 г., за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 04.11.2020 г. делото е внесено с обвинителен акт в РС – Исперих. На 04.01.2021 г. РС – Исперих одобрява сключено споразумение по НОХД № 256/2020 г., с което  на лицето се налага наказание  „Пробация“ за срок от 6 м., за извършено престъпление по чл.  355, ал. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. с ал. 1 от НК.
  2. Досъдебно производство № 275 ЗМ-259/2020 г. по описа на РУ - МВР- Исперих, вх.№ 1896/2020 г. на РП-Разград, образувано от прокурор на 16.09.2020 г. за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 18.01.2021 г. делото е постъпило в РП-Разград, ТО - Исперих със заключително мнение за прекратяване. На 29.01.2021 г. досъдебното производство е решено с постановление за прекратяване, на основание чл. 243, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.
  3. Досъдебно производство № 275 ЗМ- 245/2020 г. по описа на РУ - МВР- Исперих, вх.№ 1897/2020 г. на РП-Разград, образувано от прокурор на 10.09.2020 г., за извършено престъпление по чл. 355, ал. 2, предл. 1 и предл. 2, във вр. с ал. 1 от НК. На 12.01.2021 г. делото е постъпило в РП-Разград, ТО - Исперих със заключително мнение за прекратяване. На 25.01.2021 г. досъдебното производство е решено с постановление за прекратяване, на основание чл. 243, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал.1, т.1 от НПК.

6.Досъдебно производство № 330 ЗМ-125/2020 г., по описа на ОДМВР Разград, вх.2173/2020г. , образувано на 16.11.2020 г.  от прокурор, за престъпление по чл.355, ал.2, във вр. с ал.1 от НК. На 22.01.2021 г.  срокът на разследване по делото е удължен с 60 дни, считано от 16.01.2021 г.

  1. Вх. №3640/2020 г. на РП-Разград, ДП №520/2020 на РПУ 02 –Русе, пр. пр 2354/2020г. на РП-Русе, получено по компетентност в РП-Разград на 07.12.2020 г., образувано на 04.09.2020 г. за престъпление по чл. 355, ал. 2, предл. 3 във вр. с ал. 1 от НК. На 04.01.2021 г. наблюдаващият прокурор  от РП-Разград  е повдигнал спор за компетентност до ВКП – София. С постановление от 19.01.2021 г. прокурор от ВКП – София потвърждава постановление от 30.11.2020 г. на РП-Русе., с което делото е било изпратено по компетентност на РП-Разград. С постановление за прекратяване от 28.01.2021 г. досъдебното производство е решено, на основание чл. 243, ал.1, т.1, във вр. с чл. 24, ал. 6 от НПК.

 

                                                                                                                           ЗАМ. ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:          

                                                                                                                                                                             / Е. ГРЪНЧАРОВ /