Юлиана Петкова Кацарова-Чорбаджиева

Образование:
 • 1991 г. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Професионален опит:
 • 01.08.1991 г. – 30.04.1992 г. – адвокат в АК – Перник;
 • 27.07.1992 г. – 01.11.1996 г. – прокурор в Районна прокуратура - София;
 • 01.11.1996 г. – 04.03.2009 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура ;
 • 04.03.2009 г. – 17.12.2009 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура , командирована в Апелативна прокуратура-София;
 • 17.12.2009 г. – 04.01.2010 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура;
 • 04.01.2010 г. – 26.03.2012 г. – прокурор в Софийска градска прокуратура, командирована в Апелативна прокуратура-София;
 • 26.03.2012 г. – 01.10.2012 г. – прокурор в Апелативна прокуратура - София;
 • 01.10.2012 г. – 27.03.2013 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 • 27.03.2013 г. – 02.12.2013 г. – прокурор, ръководител сектор във Върховна касационна прокуратура;
 • 02.12.2013 г. – 27.01.2014 г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 • 27.01.2014 г. – 03.04.2017 г. – прокурор, завеждащ отдел във Върховна касационна прокуратура;
 • 03.04.2017 г. – 17.01.2018г. – прокурор във Върховна касационна прокуратура;
 • 18.01.2018 г. – заместник-директор на Националната следствена служба.
Допълнителни умения, знания и постижения:
 • 09-11.04.2008 г. – Семинар „Съдебно изслушване на деца, жертви на насилие“. Организатор: Институт по социални дейности и практики /ИСДП/, Национален институт на правосъдието;
 • 05-07.11.2008 г. - Семинар „Прилагане на Закона за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления“ към НИП по програма ФАР;
 • 12.11.2008 г. – Семинар „Новите изменения и допълнения на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателното производство и Правилника за неговото прилагане“, организиран от Министерство на правосъдието на Република България;
 • 2009 г. – Обучение MS Office в Център за професионално обучение към „Информационно обслужване“ АД;
 • 09-11.12.2013 г. - Семинар „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Престъпни състави.Функции на ОЛАФ“ в рамките на проект „Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в Европейски съюз“, осъществяван с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ Национален институт на правосъдието;
 • 2013 г. – обучение по английски език в Училища „Европа“;
 • 2013 г. – Семинар „Защита на финансовите интереси на ЕС. Функции на ОЛАФ“ по Оперативна програма „Административен капацитет“;
 • 24-25.02.2014 г. – Семинар „Съдебно сътрудничество по наказателни дела. Използване на електронните доказателства в разследванията по наказателни дела“. Организатор: Национален институт на правосъдието;
 • 22.04.2014 г. - Семинар „Противодействие на престъпления, извършени чрез употреба на информационни и комуникационни технологии“. Организатор: Международната академия за обучение по киберразследвания;
 • 28.10.2014 г. – Семинар „Виртуални светове и облачни технологии“. Организатор: Международната академия за обучение по киберразследвания;
 • 17-19.11.2014 г. - 14 Годишна конференция и Общо събрание на Европейските партньори срещу корупцията и Европейската мрежа от точки за контакт в областта на борбата с корупцията (EPAC/EACN) ДАНС, Министерство на вътрешните работи;
 • 09-12.12.2014 г. - Семинар „Разследване и обвинения за корупционни действия. Подкупване на чужденци, отговорност на юридическите лица“. Организатор: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие;
 • 2014 г. – 2015 г. – Обучение в НБУ – курс по юридически английски език;
 • 24-30.05.2015 г. - Стаж за магистрати в съдебни институции, държавни агенции, ведомства, комисии, институти и др. към Португалския Център за обучение на юристи;
 • 24-27.06.2015 г. - Втора годишна конференция на Работната група за борба с трансграничните подкупи в ЕС с организатор Дирекция за икономически престъпления на полицията в Лондон, и участници държавни агенции, ведомства, комисии, институти и др.