Домашно насилие

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ ИЛИ НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ:

I. ДОСТЪП ДО БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ

Правната помощ се осъществява от адвокати.

Съгласно чл. 22, ал. 1, т. 7 от Закона за правната помощ, пострадалите от домашно насилие имат право на безплатна правна помощ, изразяваща се в консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството или за завеждане на дело, както и за подготовка на документи за завеждане на дело.

II. ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Съгласно разпоредбата на чл.82, ал.1, т.1, т.1а и т.7 от Закона за здравето, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на българските граждани се предоставят медицински услуги, които са свързани с:

  • медицинска помощ при спешни състояния;
  • интензивно лечение на здравно неосигурени лица;
  • експертизи за вид и степен на увреждане и трайна неработоспособност;

III. ПРАВА НА ПОСТРАДАЛИЯ НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО

В хода на досъдебното производство, пострадалите лица имат следните права:  да бъдат уведомени за правата си в наказателното производство; да получат защита за своята сигурност и тази на близките си; да бъдат информирани за хода на наказателното производство; да участват в производството съгласно установеното в НПК; да правят искания, бележки и възражения; да обжалват актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство; да имат повереник; да получат писмен превод на постановлението за прекратяване или спиране на наказателното производство, ако не владеят български език.

 Правата на пострадалия възникват, ако той изрично поиска да участва в досъдебното производство и посочи адрес в страната за призоваване и уведомяване за хода на производството. При изрично съгласие на пострадалия, което може да бъде оттеглено по всяко време, призоваването и уведомяването може да се извърши и на посочен от него електронен адрес.

IV. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ, КЪМ  КОИТО МОЖЕТЕ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ ЗАЩИТА ЗА ВАС И ЗА ВАШИ БЛИЗКИ

1. Районен съд

 

Компетентен да наложи мярка за защита от домашно насилие е районният съд по постоянния или настоящия адрес на пострадалото лице.

Мерките за защита от домашното насилие са: задължаване на извършителя да се въздържа от извършване на домашно насилие; отстраняване на извършителя от съвместно обитаваното жилище за срока, определен от съда; забрана на извършителя да приближава пострадалото лице, жилището, местоработата и местата за социални контакти и отдих на пострадалото лице при условия и срок, определени от съда; временно определяне местоживеенето на детето при пострадалия родител или при родителя, който не е извършил насилието, при условия и срок, определени от съда, ако това не противоречи на интересите на детето; задължаване на извършителя на насилието да посещава специализирани програми; насочване на пострадалите лица към програми за възстановяване.

Производството по издаване на заповедта може да се образува по молба на: пострадалото лице, ако е навършило 14-годишна възраст или е поставено под ограничено запрещение; брат, сестра или лице, което е в родство по права линия с пострадалото лице; настойника или попечителя на пострадалото лице; директора на дирекция „Социално подпомагане“, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Молбата е писмена и съдържа: имената, адреса и единния граждански номер на молителя, адреса на дирекция „Социално подпомагане“; в случай че пострадалото лице не може или не желае да разкрие постоянния или настоящия си адрес, то може да посочи друг адрес; имената и настоящия адрес на извършителя или друг адрес, на който може да бъде призован, включително телефон и факс; данни за семейната, родствената или фактическата връзка между пострадалото лице и извършителя; датата, мястото, начина и други факти и обстоятелства за извършеното домашно насилие; подпис.

Към молбата се прилага и декларация от молителя за извършеното насилие.

Съдът по искане на молителя служебно изисква за извършителя справка за съдимост, справка за наложени мерки по този закон и удостоверение дали се води на психиатричен отчет.

Молбата се подава в срок до един месец от акта на домашно насилие.

При подаване на молба не се внася държавна такса.

При отказ за издаване на заповед или при отмяна на заповедта, държавната такса и разноските по делото се заплащат от молителя, освен когато молбата е за защита на лица, които не са навършили 18-годишна възраст, както и на лица, поставени под запрещение, или лица с увреждания

По искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.

 

2. Софийски градски съд

Лице, което се ползва от мярка за осигуряване на защита, постановена в държава – членка на Европейския съюз, може да поиска издаване на заповед за защита на територията на страната от Софийския градски съд.

 

3. Министерството на вътрешните работи

В случаите, когато има данни за опасност за живота или здравето на пострадалото лице, то може да подаде и молба до органите на Министерството на вътрешните работи за предприемане на мерки съгласно Закона за Министерството на вътрешните работи. Органите на МВР осигуряват незабавната намеса в случаи на домашно насилие, като предотвратяват последващите актове на такова и задържат нарушителите. Осигуряват полицейска закрила на непълнолетните лица. Контролират изпълнението на заповедите за защита, в случаите когато е наложена мярка по чл.5, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от Закона за защита от домашно насилие. При констатирани нарушения, полицейските органи незабавно сигнализират на прокуратурата. Органите на МВР осигуряват достъп на гражданите до службите за спешно реагиране чрез Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112.

 

4. Агенция за социално подпомагане

Агенцията за социално подпомогане, чрез своите териториални структури /Дирекции „Социално подпомагане“/ инициират производство по издаване на заповед за защита, чрез депозиране на молби в случаите, когато пострадалото лице е непълнолетно, поставено е под запрещение или е с увреждания.

Определените длъжностни лица, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, към които могат да се обърнат пострадалите лица, за да получат защита за себе си и своите близки, лица пострадали от осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, са:

Началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП-Ямбол, тел.за контакт: 0882826000;  ел. поща: [email protected];

Юрисконсулт на Дирекция „Социално подпомагане“ – Ямбол, тел. за контакт: 0896578817; ел. поща: [email protected];

 

Определените длъжностни лица, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Елхово, към които могат да се обърнат пострадалите лица, за да получат защита за себе си и своите близки, лица пострадали от осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, са:

 

Началник отдел „Социална закрила“ при ДСП-Елхово, тел.за контакт: 0478/88 050;  ел. поща: [email protected];

Началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП-Елхово, тел. за контакт: 0478/88 053; 0882/826431; ел. поща: [email protected];

 

Определените длъжностни лица, служители на Дирекция „Социално подпомагане“ – Тополовград, към които могат да се обърнат пострадалите лица, за да получат защита за себе си и своите близки, лица пострадали от осъществено домашно насилие, както и за неизпълнение на заповед за защита от домашно насилие, са:

 

Началник отдел „ИОХУСУСЗ“ при ДСП-Тополовград, тел.за контакт: 0470/52 212 и 0899/127244;  ел. поща: [email protected];

Началник отдел „Закрила на детето“ при ДСП-Тополовград, тел. за контакт: 0470/54 167 и 0882/825794; ел. поща: [email protected];