За пострадали от домашно насилие


ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ЗА ЛИЦА, ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗАКАНА С УБИЙСТВО И ЗА НАРУШЕНА ЗАПОВЕД ЗА ЗАЩИТА ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ
І.ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТЪП ДО МЕДИЦИНСКА И БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ


Лицата, пострадали от домашно насилие, имат право на:
1.Медицинска помощ
-по искане на пострадалото лице всеки лекар е длъжен да издаде документ, в който писмено да удостовери констатираните от него увреждания или следи от насилие.
2.Безплатна правна помощ
- лица и семейства, които отговарят на условията за получаване на месечна помощ по реда на чл. 9 и 10 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане
- лица и семейства, които отговарят на условията за подпомагане с целева помощ за отопление за предходния или настоящия отоплителен сезон;
- лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги или ползващи социална услуга - резидентен тип, или ползващи социална услуга звено "Майка и бебе" съгласно чл. 36 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
- деца, настанени в приемни семейства или в семейства на роднини или близки по реда на Закона за закрила на детето;
- дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето;
- лица по чл. 143 и 144 от Семейния кодекс и на лица, ненавършили 21 години, в съответствие с Регламент (ЕО) № 4 от 2009 г. на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ, L 7/1 от 10 януари 2009 г.) и Конвенцията за международното събиране на издръжка на деца и на други членове на семейството (ОВ, L 192/51 от 22 юли 2011 г.);
- пострадали от домашно или сексуално насилие или от трафик на хора, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
- лица, търсещи международна закрила по реда на Закона за убежището и бежанците, за които предоставяне на правна помощ не се дължи на друго правно основание;
- чужденци, спрямо които е приложена принудителна административна мярка, и чужденци, настанени в специален дом за временно настаняване на чужденци по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита;
- лица, на които е отказан или е отнет статут на лице без гражданство в Република България или е прекратено производството за предоставяне на статут на лице без гражданство по реда на Закона за чужденците в Република България, които не разполагат със средства и желаят да ползват адвокатска защита.

ІІ. ПРАВА В ХОДА НА ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Пострадалото лице има право:
-да бъде уведомено за правата си в наказателното производство;
-да получи защита за своята сигурност и тази на близките си;
-да бъде информирано за хода на наказателното производство;
-да участва в производството съгласно установеното в НПК;
-да прави искания, бележки и възражения;
-да обжалва актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното производство;
-да има повереник.

ІІІ. КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ КЪМ КОИТО МОГАТ ДА СЕ ОБЪРНАТ ЛИЦАТА ПОСТРАДАЛИ ОТ ДОМАШНО НАСИЛИЕ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ЗАЩИТА ЗА СЕБЕ СИ И СВОИТЕ БЛИЗКИ
В случаите на домашно насилие пострадалите лица имат право да се обърнат към съда, съответните Районни управления на МВР, районната прокуратура, здравни и социални служби.
За контакт с Дирекция Социално подпомагане - град Велики Преслав

Адрес: гр. Велики Преслав, ул. "Борис Спиров" № 76
Телефон: 0538 43270, E-mail: [email protected]