Прием на граждани

На вниманието на гражданите

График за прием на граждани от Адм. ръководител-районен прокурор на РП - гр. Велики Преслав за І-то шестмесечие на 2019 г.

Информация за граждани

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ

 

І. ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

1. Предварителна заявка за прием може да се прави в Информационният център на РП- гр. Велики Преслав, който  се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров " № 80, етаж 2., стая № 1, на телефонен номер 0538 48347 и електронен адрес [email protected]

2. Центърът работи от 8.30 часа до 17.00 часа без прекъсване.

В електронното си съобщение до прокуратурата трябва да включите достатъчно данни, които да индивидуализират подателя – трите имена, точен пощенски адрес, телефон и пр. Липсата на тези данни може да доведе до третиране на сигнала Ви като „анонимен” и оставянето му без разглеждане.

3. В Информационния център на прокуратурата можете:

3.1  Да подадете сигнал, жалба или молба:

 • за извършено престъпление от общ характер;
 • за издаване на преписи от прокурорски актове;
 • срещу актове на прокурор.

4. Да направите справка за движението на преписки и досъдебни производства в прокуратурата, но само по които сте страна и срещу представяне на документ за самоличност или пълномощно.

Такива справки не се извършват по телефон.

5. Да получите информация за:

 • структурата и правомощията на прокуратурата;
 • реда за упражняване на законови права, когато това е свързано с дейността на прокуратурата;
 • местонахождението на различните прокуратури в София и страната, в които по закон може да упражните правата си;
 • точното местонахождение на различните регистратури или деловодства, където може да получите определена услуга;
 • точния ред за достъп до преписки и дела;
 • дежурен прокурор и начина за връзка с него.

         6. Да получите образци на най-често подаваните молби и жалби.

В Информационния център не можете да получите правна консултация!

ІІ. ПРИЕМ НА ГРАЖДАНИ В ПРИЕМНАТА НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ НА РП - ГР. ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

 1. Приемът на граждани  по предварителна заявка се осъществява по график и не може да отнема повече от 2/3 от ежедневното приемно време.

2. Графикът за прием по предварително постъпили заявки се изготвя по реда на завеждането  от служител в Информационният център. Приемното време, е възможно да претърпи промени в зависимост от времето нужно за участие на Административният ръководител в  съдебните заседания насрочени за определения ден. За евентуални промени се уведомяват по телефон или на електронна поща записаните предварително лица за датата и часа на приема им.

3. Гражданите, посетили Приемната без предварителна заявка, се приемат в предварително обявеното, незаето от графика време, както и във времето на неявили се заявители, включени в обявения график.

Вътрешни правила за прием на граждани

1.       Общи положения

Чл.1.(1) Правилата уреждат организацията на работа в РП- гр. Велики Преслав по прием на граждани, с цел осигуряване на непосредствен достъп до административния ръководител на прокуратурата и регистриране на постъпили по този начин писмени и устни съобщения, заявления, искания, запитвания, жалби и други.

(2) Правилата се прилагат независимо от действащата организация в прокуратурата за прием на граждани от дежурен прокурор.

Чл.2.(1) Приемът по тези Правила гарантира:

а) спазване на основните права на гражданите;

б) равен достъп до информация за дейността на прокуратурата;

в) непосредствена възможност за отправяне на сигнали за престъпления и други закононарушения, които са от компетентността на прокуратурата.

(2) Приемът на граждани се извършва при спазване на принципите на безпристрастност, справедливост, вежливост, толерантност, компетентност и конфиденциалност.

Чл.З. Правилата се прилагат при посещения на граждани при административният ръководител на прокуратурата и в Информационния център етаж 2 в Съдебната палата в гр. Велики Преслав.

Чл.4. Служебните помещения, обособени за прием на граждани и Информационният център следва да са лесно достъпни за възрастни хора, бременни жени и хора с увреждания, като в тях се осигуряват:

1. информационни табла с актуална информация на разбираем и достъпен език;

2.   места за попълване на заявления, извършване на запитвания,
подаване на сигнали, жалби, предложения, молби и други;

 1. информационни и други материали, в т.ч. бланки за попълване на
  документите по т. 2;
 2. подходяща обстановка и оборудване, добро осветление, отопление
  и вентилация.
 3. Чл.5. Прокурорите и служителите в приемните и Информационния център:

а)  изпълняват безпристрастно задълженията си при приемане, и
регистриране на молби, жалби, сигнали, съобщения, сигнали, предложения, запитвания;

б) не дават правни консултации;

в) предоставят на гражданите на хартиен носител регистрационния
номер и дата на подадените от тях документи, както и друга необходима
информация;

 1. г) осъществяват деловодната дейност в съответствие с Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ и вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота на РП- гр. Велики Преслав

II. Информационен център

Чл.6. Информационният център се помещава в сградата на Съдебната палата в гр. Велики Преслав, ул. „Борис Спиров " № 80, етаж 2., стая № 1

Чл.7. Информационният център има работно време с граждани -всеки работен ден от 08.30 ч. до 17.00 ч. Работното време се оповестява на видно място на входа на Информационния център и на официалния интернет сайт на РП- гр. Велики Преслав, с посочване на телефонен номер и електронна поща за контакт.

Чл. 8.(1) Работата в Информационния център се извършва от административния секретар РП-гр. Велики Преслав, който и отговаря за спазване на правилата за деловодна дейност, регламентирани с:

1.  Инструкцията за деловодната дейност и документооборота в ПРБ;

       2. Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота на РП- гр. Велики Преслав

           (2).В Информационния център е обособен в стая № 1 в РП- гр. Велики Преслав, където се намира и работното място на административният секретар на прокуратурата;

 (3) Служителите на работното място по чл.8, ал.2 се определят със заповед на административният ръководител на РП - гр. Велики Преслав.

Чл. 9.(1) Служителите в Информационния център приемат  подадени от граждани и организации молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения и други документи;

 1. предоставят на подалите документите по ал.1 входящ регистрационен номер с дата на завеждането им на хартиен носител;

2.  предоставят получените за деня жалби и други документи за деловодна обработка и доклад до края на работния ден в служба „Регистратурата и деловодство" при ВПРП.

(2) Служителите по чл. 8, ал. 3 :

1. извършват справки в УИС по молба на граждани, адвокати и представители  на  организации  при  посещението  им  в  центъра  и  ги уведомяват устно за движението и резултатите по подадени от тях молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения и други;

2. при заявен интерес на посетител го уведомяват за реда на прием на граждани при административният ръководител на прокуратурата.

Чл. 10. Служителите в Информационния център:

 1. не предоставят копия от прокурорски актове, без разрешението на наблюдаващия прокурор съгласно чл. 8 от Вътрешните правила за деловодната дейност и документооборота на РП- гр. Велики Преслав.
 2. не изразяват становище по съществото на фактите по образувана прокурорска преписка или досъдебно производство, нито мнение, свързано с правната квалификация по поставени от гражданите
  казуси.

IІІ. Прием от административният ръководител на прокуратурата

Чл. 11.(1) Административният ръководител на Районна прокуратура – гр. Велики Преслав, приема граждани при спазване на настоящите правила и създадената от тях организация.

(2)   Дейността по прием се подпомага от служител, определени със заповед на административния ръководител.

(3)     Работата по прием на граждани се контролира от   административния ръководител на по-горестоящата прокуратура.

Чл. 12.(1) Приемът се осъществява от административният ръководител на Районна прокуратура - гр. Велики Преслав два пъти месечно, в кабинета на административния ръководител в сградата на прокуратурата, по график с приемни дни и часове, определени със заповед на административният ръководител.

(2)  Графикът с приемните дни и часове се оповестява на видно място
в прокуратура и приемното помещение, публикува се на интернет сайта прокуратурата и по възможност в местни медии, като се посочват телефонен номер и електронна поща за контакт.  Приемните дни на административният ръководител на РП-гр. Велики Преслав се оповестяват и на интернет сайта на ПРБ.

(3)Подадените молби, жалби, сигнали, съобщения и други документи се приемат от служителя по чл. 8 ал. 3 и се регистрират от
деловодител в деловодството на прокуратура. На гражданите се предоставя регистрационен номер с дата на завеждане на документите на хартиен
носител.

            (4)На видно място в помещението за прием и пред него се оповестява, че прокурорът не дава правни консултации, съгласно чл. 213

зсв.

Чл. 13.(1) Административният ръководител на РП-гр. Велики Преслав приема и изслушва граждани, като в зависимост от поставените въпроси и искания:

 1. насочва по компетентност;
 2. приема и предоставят за регистриране подадени съобщения,
  жалби, сигнали, предложения, запитвания и други;
 3. осведомява по принцип за възможността за консултация с адвокат;
 1. разяснява реда за обжалване на постановен прокурорски акт;
 2. при устно съобщение за извършено престъпление съставя протокол, за чието изготвяне могат да ползват техническата помощ от
  служителя по чл. 8, ал. 3;
 3. разяснява, че поставените наказателно-правни въпроси се решават по предвидения ред в НПК от компетентната прокуратура.

(2)Административният ръководител не изразяват становище по съществото на правните казуси и не дава правни консултации.

Чл. 14.Служителят, по чл. 8, ал. 3:

 1.  проверява в УИС движението на преписката или досъдебното
  производство, образувани по жалба или сигнал, подадени от посетителя
  или от негов представител или пълномощник;
 2.  съобщава устно на посетителя наличната в УИС информация, без
  да предоставя разпечатка на прикачените файлове по преписката;

3.  насочва посетителя към съответната прокуратура, от която може
да получи постановения прокурорски акт;

4. приема подадените молби, жалби, сигнали, съобщения, предложения, запитвания и други и ги предоставя за вписване във входящ регистър;

5. предоставя на посетителя входящ регистрационен номер и дата на
завеждане в регистратурата на приетите материали на хартиен носител;

6.    предава получените при приема молби, жалби, сигнали, предложения, съобщения и други в деловодството на прокуратура, за включването им в общия доклад;

 1. не препраща посетители към други приемни;
 2. изпълнява и други разпореждания на Административния ръководител.

Чл. 15. Административният ръководител на РП-гр.Велики Преслав може да организира при необходимост приемни в населени места в района, извън седалището на районната прокуратура.

         (1)Графикът на изнесения прием, с приемните дни по дати и приемно време се определя от административния ръководител и се  оповестява в началото на всяко шестмесечие на интернет сайта на ПРБ, на интернет сайта на РП-гр. Велики Преслав, както и пред помещението на изнесената приемна, а по възможност и в местни медии.

 1. Административният ръководител, организира изнесеният прием създава необходимите условия и определя служители, които да го подпомага.

ІV. Информация за приема

Чл.16. Интернет сайтът на РП - гр. Велики Преслав http://www.prb.bg/bg/rpvelikipreslav/ поддържа раздел „Прием на граждани", в който се публикуват настоящите правила, графиците по тях, както и телефони и електронни адреси на съответните приемни и на Информационния център.

Чл.17. На всеки гражданин, подал жалба, сигнал, молба и др. в приемните по тези правила, се изпраща писмено съобщение или съобщение по електронна поща за предприетите от прокуратурата действия.