Структура и организация

Дейността на РП Царево се обуславя от задълженията на Прокуратурата предвидени в Конституцията на РБ и другите подзаконови нормативни актове, указанията дадени от ВКП, плановете на Окръжна прокуратура гр.Бургас и годишния план на Районна прокуратура гр.Царево.
Районна прокуратура гр.Царево следи за стриктното изпълнение на законите на територията на община Царево(с.Варвара, гр.Ахтопол, с.Синеморец, с.Резово, с.Бродилово, с.Кости, с.Българи, с.Изгрев, с.Кондолово,  с.Лозенец,  с.Велика,  с.Фазаново, )    и  община Приморско( гр.Китен, с.Писменово.)

Територията на Районна прокуратура гр.Царево се обслужва от две Районни полицейски управления - РУП Царево и РУП Приморско.

Правомощия

От компетентността на Районна прокуратура са всички наказателни дела, освен подсъдните на Окръжен съд, респективно Окръжна прокуратура. В предвидените със закон случаи прокурорите от районна прокуратура участват в граждански дела, подсъдни на районен съд.