Работно време: Всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа.

В деловодството на районна прокуратура можете:

В рамките на посоченото работно време деловодството на Районна прокуратура гр.Свиленград осъществява контакти с гражданите, като представя на страните по преписките срещу лична карта и/или на упълномощени от тях лица следната информация:

Входящ №, под който е заведена тяхната жалба.
Информация за движението на преписката.
Становища на наблюдаващия прокурор по молби и искания на гражданите за промяна на мярката за неотклонение, разпореждане с веществените доказателства, вдигане на ограниченията за напускане на страната и др.
Издава преписи от постановления РП Свиленград става, след заплащане на държавна такса по сметка на прокуратурата.
Чрез деловодството на РП Свиленград се подават жалби до ОП Хасково срещу Постановления за отказ да се образува наказателно производство от РП.
В деловодството на РП Свиленград се приемат жалби за извършени престъпления от общ характер по смисъла на НК.
Справки за движението на преписки и досъдебни производства, не се извършват по телефона.

Дежурен прокурор

Всеки делничен ден, дежурен прокурор в Районна прокуратура гр. Свиленград район приема жалби на гражданите за извършени спрямо тях престъпления от общ характер.

Жалбите на граждани могат да се подават и в съответните РПУ, като служителите в тях са длъжни да ги приемат. При евентуален отказ от органите на полицията да приемат депозираната от гражданите жалба, следва да се уведоми незабавно прокуратурата.

Гражданите могат да се обърнат към прокурор винаги, когато смятат, че срещу тях е извършено престъпно посегателство. Те трябва да опишат подробно фактите, които са възприели, като посочат датата и мястото на извършване на деянието. В съобщението трябва да има пълно описание на лицата, извършили неправомерните действия и по възможност да са посочени адреси за установяването им.

Жалбата трябва да е адресирана до районна прокуратура. Тя съдържа трите имена на тъжителя, адрес за призоваване, телефон за контакт и ЕГН.

Жалбата е в писмена форма. Съобщението до прокуратурата трябва да бъде задължително подписано. Когато се направи устно изявление пред прокурор или полицай за извършено престъпление, задължително се съставя протокол, който се подписва от заявителя и органа, който го приема. По жалбата се извършват проверки, които се възлагат на полицията или други органи от прокурора.

Прокурорът следи за спазване на законността. Така например пострадали могат да се обръщат към дежурен прокурор винаги, когато самоуправно са нарушени техни права. За да може да се вземат своевременни мерки за отстраняване на самоуправство, прокуратурата трябва да бъде сезирана в максимално кратки срокове.