7 Юни 2013 г.

Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Шумен

Сподели

Участие в  открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

”Предоставяне на услуги  от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Шумен”

 

Обявление

31.07.2013

Във връзка с изпълнение на решение на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 16, ал. 4 от ЗОП с предмет „Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура гр. Шумен” и на основание чл. 69а , ал. 3 от ЗОП,  обявяваме че на 01.08.2013 г. от 14,00 ч. в кабинета на районния прокурор при ШРП ще бъдат отворени ценовите оферти  на участниците в процедурата.

                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

ПРОКУРОР:  /П. ВЪЛЧЕВ/

Тръжна документация