4 Ноември 2016 г.

ПРАВИЛА МПС

Сподели

Утвърждавам, считано от 04.11.2016 г. Вътрешни правила за разпределение на служебните моторни превозни средства на Районна прокуратура – гр. Хасково и документацията по организиране на транспортната дейност на Районна прокуратура – гр. Хасково.

    З     А     П     О     В     Е     Д

 

№  91

 

гр.Хасково;04.11.2016 г.

                          

           В изпълнение на Заповед № РД-02-28/31.10.2016 г. на Главен прокурор на Република България и с цел създаване на оптимална организация на транспортно обслужване в структурата на ПРБ, както и на основание чл.140 от ЗСВ

                                             

                                    

РАЗПОРЕЖДАМ:

 

 

I.Отменям Заповед № 58/07.07.2015 г. на Административен ръководител – Районен прокурор на РП – Хасково.

          II.Утвърждавам, считано от 04.11.2016 г. Вътрешни правила за разпределение на служебните моторни превозни средства на Районна прокуратура – гр. Хасково и документацията по организиране на транспортната дейност на Районна прокуратура – гр. Хасково.

          III.Настоящата заповед, ведно с приетите Правила да се публикуват на интернет сайта на РП – Хасково.

 Настоящата заповед да се докладва срещу подпис на шофьор-куриера на РП – Хасково, отдел „ФСАД“, както и на всички прокурори и съдебни служители при РП – Хасково.

Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Маргарита Петрова - административния секретар при РП - Хасково.

      

       

 

 

                                      Административен ръководител-                                                                                             Районен прокурор:

                                                                                           /Р. Сираков/