ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР

№ по ред  Дата на подаване
Име на служителя  Длъжност  Декларация за несъвместимост 
1 26.06.2018 Павлина Анастасова Главен счетоводител
Декларация
2 21.06.2018 Елена Шарова Главен специалист адм.дейност Декларация
3 22.06.2018 Славка Гошева Съдебен деловодител Декларация
4 21.06.2018 Валентина Илиева Съдебен деловодител Декларация
5 21.06.2018 Виолета Игнатова Съдебен секретар Декларация
6 21.06.2018 Нели Филипова Съдебен секретар Декларация
7 21.06.2018 Иван Тимов Шофьор - домакин
Декларация
8 27.06.2018 Лиляна Станчева Чистач-призовкар Декларация

№ по ред  Контролен номер  Име на служителя  Длъжност  Декларация за интереси 
1 313D3DF8 Павлина Анастасова Главен счетоводител Декларация
2 F291779D Елена Шарова Главен специалист адм.дейност Декларация
3 213AA41D Славка Гошева Съдебен деловодител Декларация
4 4F36936A Валентина Илиева Съдебен деловодител Декларация
5 3F8C29A1 Виолета Игнатова Съдебен секретар Декларация
6 4AB451C4 Нели Филипова Съдебен секретар Декларация
7 1C97F6B4 Лиляна Станчева Чистач-призовкар Декларация

В Районна прокуратура гр.Асеновград всички съдебни служители са подали декларации по ЗПКОНПИ в законоустановения срок.