27 Август 2020 г.

Гергана Кюркчийска, и.д. Районен прокурор на РП-Оряхово: Изваждането на прокуратурата от съдебната власт би означавало провал в борбата с корупцията по високите етажи*

Сподели

Днес в по-голямата си част тук присъстващите сме прокурори и следователи, защото това е нашият избор и призвание. Нашата основна функция е да защитаваме обществения интерес, поради което на обществото трябва да се поясни огромният риск, който крие преструктурирането на  прокуратурата. През годините като участник по международни разследвания и като експерт към различни международни организации имах възможността да си сътруднича с прокурори от държавите-членски на ЕС, Великобритания и трети страни. В процеса на работа придобих лични впечатления от организацията им на работа и спецификите в законодателствата им и направих анализ на създадените правни инструменти за гарантиране принципите на правовата държава. От споделения опит от колегите установих, че в държавите, в които Прокуратурата е подчинена на изпълнителната власт, то винаги „извън закона“ остават определен кръг лица, което им дава възможност да установят близки контакти в обществения сектор и публичната администрация. Подобна структура не гарантира ефективно разследване и независимост на магистратите, тъй като по-голяма част от разследващия апарат е към изпълнителната власт.

Международните анализи на организираните престъпни групи по цял свят водят до извода, че „босовете“ на престъпните организации винаги изглеждат като предприемачи с известно обществено и икономическо реноме. Именно тези босове установяват тесни контакти с висши държавни служители, висши политици, които имат влияние в сферата на разпределение на публичните финанси, и това представлява механизъм за тяхното инфилтриране в публичните власти.

Изваждането на прокуратурата от съдебната власт би означавало създаването на правен инструмент за недосегаемост на тези личности и провал в борбата с корупцията по високите етажи. В действащата Конституция на Република България са налице гаранции за функционирането на правовата държава чрез разделение на властите и е създадена съответната правна сигурност. По силата на върховния закон и на Закона за съдебната власт прокурорите са не само държавни обвинители, но и обезпечават сигурността на държавата. С оглед характеровите особености и бита на българина, с изваждането на Прокуратурата от съдебната власт, се създава реална опасност прокурорите да се превърнем в „маши“ на нечисти интереси, както и да се установи безконтролен държавен и политически монопол върху държавната репресия.

В сега действащата Конституция на Република България законодателят е изградил именно такава структура на съдебната система, която гарантира до голяма степен независимостта на магистратите и върховенство на закона. С оглед гарантиране в по-пълен обем независимостта на прокурорите и следователите и постановяване на нашите решения въз основа на закона и вътрешните ни убеждения, както и с оглед разпоредбата на чл. 7 от Договора за Европейски съюз, която предписва на държавите-членки да спазват основните принципи на правовата държава, намирам, че на прокурорите следва да се предоставят специализирани инструменти за противодействие на престъпността, както и да се ограничат всякакви възможности за външни вмешателства. Историята учи, че държавата е най-силна, когато е създаден стабилен вътрешен механизъм за контрол над публичните власти и е осигурено върховенството на закона. Намирам, че по-добри резултати в борбата с престъпността ще бъдат постигнати, когато се направи задълбочен правен анализ на най-добрите практики по света, прецизирани през призмата на спецификата на нашето законодателство, правна уредба и форма на държавно управление. Следва да се изгради една дългосрочна и предвидима стратегия за противодействие на престъпността, която да отговаря на потребностите на обществото, а не на определен кръг хора.

 

*Позицията на прокурор Гергана Кюркчийска е представена на Националното съвещание “Отстояване на независимостта на българската прокуратура с оглед предотвратяване на риска от тежко нарушение на върховенството на закона съгласно чл.7 от Договора за Европейския съюз”, провело се на 24.08.2020 г.