7 Юни 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: "Предоставяне на услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - гр.Хасково"

Сподели

Поръчката обхваща предоставяне на услуги по обслужване от Служба по трудова медицина на работещите в Районна прокуратура - Хасково – 16 броя по действащото щатно разписание към деня на откриване на процедурата. Персоналът на РП-Хасково подлежи на промяна за срока на изпълнение на поръчката. Описанието на дейностите, включени в предмета на поръчката и изискванията към изпълнението са посочени в утвърдената по процедурата Документация за участие. Предоставяните услуги от служба по трудова медицина за нуждите на Районна прокуратура - Хасково включват осигуряване на всички нормативно определени функции и дейности съгласно чл. 25 и чл. 25а от ЗЗБУТ, КТ и Наредба № 3 от 28 януари 2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и другите релевантни нормативни актове.

Обявление за възложена поръчка

Решение за промяна

Решение

Обявление

Информация за изпълнението на договора