30 Септември 2013 г.

Oбществена поръчка с предмет: "Извършване на периодични медицински прегледи за нуждите на Районна прокуратура - гр.Хасково"

Сподели

Предметът на обществената поръчка е извършване на периодични медицински прегледи на служителите на Районна прокуратура гр.Хасково, съгласно Наредба №3 от 28.02.1987г.за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците и Наредба №7 от 15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи.Съдържанието на задължителните периодични медицински прегледи и изследвания е определено съгласно Приложение №5 към Наредба №3/1987г. и предписания от обслужващата Служба по трудова медицина.

Информация за сключен договор

Решение

Обявление