9 Октомври 2020 г.

Заповед 84/08.10.2020 г.(COVID-19)

Сподели

З А П О В Е Д

 № 84

гр.Хасково, 08.10.2020 г.

     В изпълнение на Заповед № РД-04-381/01.10.2020 г. на Главен прокурор на Р България с цел осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и за преодоляване на последиците от разпространението на коронавирусната инфекция (COVID-19), на основание Решение на Министерски съвет № 673 от 25.09.2020 г. за удължаване на срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка и заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на република България, както и на основание чл.140 ал.1 т.1 от ЗСВ

РАЗПОРЕЖДАМ :

         I.Считано от 08.10.2020 г., въвеждам следните организационни и противоепидемични мерки в Районна прокуратура – Хасково:

1.На видно място до входа на канцеларията на РП – Хасково да се поставят информационни табели, указващи на гражданите задълженията им да носят защитни маски на лицето, да спазват физическа дистанция и хигиена на ръцете.

Да се осигури дезинфектант за ръце в работните помещения.

3.В работните помещения да не се допускат лица с прояви на остри респираторни заболявания (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).

4.В канцеларията да не се допускат повече от две външни лица, като да се изисква от тях да спазват минимална дистанция от 1, 5 метра помежду си.

5.Да се осигурят лични предпазни средства на служителите от РП – Хасково в зависимост от спецификата на работа и оценката на риска на работното място (защитна маска, шлем, ръкавици и др.).

6.Ежедневно да се извършва профилактика на канцеларията на РП – Хасково с бактерицидна лампа.

7.Трудовата дейност в работните помещения да се извършва при засилени противоепидемични мерки, със задължително използване на личните предпазни средства, дезинфекция, периодично проветряване на помещенията и инструктаж за работа във връзка с нов биологичен агент SARS-COV-2, причиняващ заболяването  COVID-19.

8.Да се извършва периодична дезинфекция със спирт на дръжките на вратите на работните помещения поне два пъти в деня – на общите части.

9.При непосредствено обслужване на граждани, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използване на защитна маска за лице или предпазен шлем. По изключение се допуска обслужване на граждани без защитна маска за лице или предпазен шлем, когато обслужването се извършва зад механичните стъклени прегради, които подлежат на влажно почистване и дезинфекция.

II.Всички магистрати и съдебни служители на РП- Хасково да се запознаят срещу подпис с настоящата заповед и с Общите правила за безопасност в условията на епидемия от COVID-19, приложени към Заповед № РД-04-381/01.10.2020 г. на Главен прокурор. Копие от посочените Общи правила да се поставят на видно място в канцеларията на РП – Хасково и пред входа й.

III. Контролът по заповедта възлагам на Административен секретар при РП – Хасково.

IV.Заповедта да се оповести на интернет сайта на РП – Хасково в раздел „Прием на граждани“.

                                                                                                                                     Административен ръководител -

                                                                                                                                                           Районен прокурор:

                                                                                                                                                                              /Р. Сираков/